Aktualności

Konsultacje społeczne projektu uchwały

23 10 2014

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 -2017. Konsultacje trwają w dniach 23 października 2014 roku do 06 listopada 2014r., do godz. 15.30 w formie wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje pozarządowe. Odpowiedzialne za konsultacje jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, pracownik urzędu Zastępca Dyrektora PCPR Małgorzata Bernacka, e- mail malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl. Treść Programu do pobrania tutaj.INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

30 09 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w dniu 19.09.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 1188).
Zgodnie z art. 1 pkt 33 ww. ustawy uchylone zostały przepisy zobowiązujące do pomniejszania rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka. Czytaj dalej »UWAGA STUDENCI!

18 09 2014

Termin składania wniosków do programu „Aktywny samorząd”- Moduł II mija 30 września 2014 r.Rekrutacja na stanowisko pracy: psycholog

15 09 2014

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pracy psychologa w wymiarze 1 etatu (na zastępstwo) w Zespole ds. Pieczy Zastępczej. Treść ogłoszenia do pobrania tutaj. Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A, w sekretariacie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 30 września 2014r. do godz. 12 00.Informacja o numerze konta, na który należy dokonywać opłaty za wydanie karty parkingowej.

28 07 2014

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł i należy ją wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. nr 73 1240 1239 1111 0010 5118 5836 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo tytułem: „opłaty za kartę parkingową dla ……….. (podać imię nazwisko osoby uprawnionej).” Druk w wniosku w sprawie wydania karty parkingowej w Pliki do pobrania.Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

9 07 2014

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie informuje, iż wnioski o wydanie karty parkingowej będzie można pobrać ze strony internetowej www.pcprwejherowo.pl,  jak i w naszej siedzibie przy ul. Sobieskiego 279A po 28 lipca 2014 roku. Informacja o numerze konta, na który będzie należało wnieść opłatę 21,00 zł za wydanie  karty parkingowej, będzie podana także po 28 lipca 2014 roku.


Budowanie stron internetowych - Netsi.pl