Aktualności

INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

30 09 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w dniu 19.09.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 1188).
Zgodnie z art. 1 pkt 33 ww. ustawy uchylone zostały przepisy zobowiązujące do pomniejszania rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka. Czytaj dalej »UWAGA STUDENCI!

18 09 2014

Termin składania wniosków do programu „Aktywny samorząd”- Moduł II mija 30 września 2014 r.Rekrutacja na stanowisko pracy: psycholog

15 09 2014

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pracy psychologa w wymiarze 1 etatu (na zastępstwo) w Zespole ds. Pieczy Zastępczej. Treść ogłoszenia do pobrania tutaj. Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A, w sekretariacie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 30 września 2014r. do godz. 12 00.Informacja o numerze konta, na który należy dokonywać opłaty za wydanie karty parkingowej.

28 07 2014

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł i należy ją wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. nr 73 1240 1239 1111 0010 5118 5836 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo tytułem: „opłaty za kartę parkingową dla ……….. (podać imię nazwisko osoby uprawnionej).” Druk w wniosku w sprawie wydania karty parkingowej w Pliki do pobrania.Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

9 07 2014

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie informuje, iż wnioski o wydanie karty parkingowej będzie można pobrać ze strony internetowej www.pcprwejherowo.pl,  jak i w naszej siedzibie przy ul. Sobieskiego 279A po 28 lipca 2014 roku. Informacja o numerze konta, na który będzie należało wnieść opłatę 21,00 zł za wydanie  karty parkingowej, będzie podana także po 28 lipca 2014 roku.Zasady wydawania kart parkingowych

1 07 2014

I. Informacje ogólne
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

II. Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych
Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2014 r. Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada 2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą. Czytaj dalej »


Budowanie stron internetowych - Netsi.pl