Przeskocz do treści

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje,  że w dniu 11.05.2015r., zarządzeniem Dyrektora nr 11/2015, został przyjęty „ Regulamin przyznawania wyróżnień pn. „ Drzewko wdzięczności” w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wsparcia dziecka i rodziny oraz osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z § 7 ust. 6 regulaminu prawo do zgłoszenia kandydatury w jednej z czterech kategorii mają  organizacje pozarządowe, Rada Rodziców Zastępczych, kierownik zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, kierownik Zespołu ds. Programów PFRON, przedstawiciel Zarządu Powiatu Wejherowskiego,   przedstawiciel Starostwa Powiatowego  w Wejherowie,  ośrodki pomocy społecznej z terenu  powiatu wejherowskiego .

Zgłoszenia do wyróżnienia należy dokonać na wniosku stanowiącym załącznik do regulaminu w terminie do 31.10.2018r., na adres e-mail: malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl (skan z podpisem dyrektora/kierownika OPS), faksem  (58 672 27 02) lub pocztą na adres PCPR w Wejherowie (liczy się data stempla pocztowego).

Czytaj dalej... "WYRÓŻNIENIA „ DRZEWKO WDZIĘCZNOŚCI” – EDYCJA 2018"

W wyniku wstępnej rekrutacji na wolne stanowisko pracy: Referenta w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, wpłynęła jedna aplikacja, która nie spełnia kryteriów formalnych zawartych w ofercie.

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dniem 26 lipca br. zostały wprowadzone zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych  realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie  powiatu wejherowskiego w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, o treści jak w załączniku.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada:

  • rodziny zastępcze,
  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Druk wniosku jest dostępny do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie (pok. nr 14) lub na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skip to content