Aktualności

Informacja o numerze konta, na który należy dokonywać opłaty za wydanie karty parkingowej.

28 07 2014

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł i należy ją wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. nr 73 1240 1239 1111 0010 5118 5836 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo tytułem: „opłaty za kartę parkingową dla ……….. (podać imię nazwisko osoby uprawnionej).” Druk w wniosku w sprawie wydania karty parkingowej w Pliki do pobrania.Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

9 07 2014

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie informuje, iż wnioski o wydanie karty parkingowej będzie można pobrać ze strony internetowej www.pcprwejherowo.pl,  jak i w naszej siedzibie przy ul. Sobieskiego 279A po 28 lipca 2014 roku. Informacja o numerze konta, na który będzie należało wnieść opłatę 21,00 zł za wydanie  karty parkingowej, będzie podana także po 28 lipca 2014 roku.Zasady wydawania kart parkingowych

1 07 2014

I. Informacje ogólne
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

II. Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych
Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2014 r. Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada 2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą. Czytaj dalej »PUNKT INFORMACYJNY O PIECZY ZASTĘPCZEJ

1 07 2014

W dniach 5 – 6 lipca 2014r. w godz. 10.00 – 14.00 w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan odbędzie się akcja informacyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie wspólnie z rodzicami zastępczymi odpowiedzą na wszelkie pytania związane z pełnieniem funkcji rodzica zastępczego. Akcji informacyjnej będzie towarzyszyła wystawa prac konkursowych dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu wejherowskiego, pt. „Ja i mój świat”.

Czytaj dalej »Konkurs pn. „ Ja i mój świat” rozstrzygnięty

1 07 2014

Dnia 26.06.2014r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbył się finał konkursu pn. „ Ja i mój świat” dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu wejherowskiego. W konkursie udział wzięło 20 dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia.
Podczas finału zostały zaprezentowane przez uczestników konkursu wszystkie prace wraz z prezentacją tematu jaki przedstawiała praca. Na sali obecni byli również rodzice, którzy gromkimi oklaskami nagradzali laureatów konkursu. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników konkursu oraz słodkim poczęstunkiem.
Czytaj dalej »Komunikat PFRON

26 06 2014

Komunikat informujący o wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą PFRON modyfikacji zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Uwaga! Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) może dotyczyć całego – bieżącego roku szkolnego lub akademickiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 5/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Obecnie:Refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesne), które dotyczą całego, aktualnego roku szkolnego lub akademickiego. Zatem studenci, którzy przykładowo opłacili studia jednorazowo „z góry” w ubiegłym roku bądź wnieśli opłaty czesnego w ratach, których płatność przypadała w 2013 roku – mogą obecnie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów czesnego.

Zwracamy jednak uwagę, że ani Fundusz ani Realizator programu (samorząd powiatowy) nie mogą udzielić Wnioskodawcy gwarancji, że złożony wniosek dotyczący refundacji poniesionych kosztów  będzie rozpatrzony pozytywnie. Podejmowanie decyzji odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w ramach limitu środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu.

Rada Nadzorcza PFRON upoważniła także Realizatorów programu do podejmowania decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku w edycji jesiennej. Po dniu 30 września mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.


Budowanie stron internetowych - Netsi.pl