Przeskocz do treści

PRACA DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W ZESPOLE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje  pracownika socjalnego w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe, na kierunku praca socjalna

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6) znajomość przepisów:

  1. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 ze zm.);
  2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.10.2013r w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (jt. Dz. U z 2015r poz. 926),
  3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (jt. Dz. U z 2007r nr 230 poz. 1694 ze zm).
  4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego
    (jt. Dz. U. z 2017r poz. 1257),
  5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
    (jt. Dz. U. 2016, poz.902).”

7) obsługa komputera (pakiet MS Office - Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet).

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,

2) umiejętność redagowania pism,

3) komunikatywność,

4) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

Obowiązki na stanowisku:

1. przyjmowanie i ocenianie pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do: turnusów rehabilitacyjnych, do likwidacji barier w komunikowaniu;

2. prowadzenie rejestrów wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier w komunikowaniu; w wersji elektronicznej i papierowej;

3. prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem dofinansowania do: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier w komunikowaniu;

4. udział w pracach komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON pod względem merytorycznym;

5. sporządzanie umów cywilno-prawnych o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu;

6. rozliczanie umów cywilno-prawnych o dofinansowanie ze środków PFRON do: likwidacji barier w komunikowaniu;

7. przekazywanie do Zespołu Finansowo-Księgowego dyspozycji wypłaty środków finansowych związanych z realizacją umów o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu;

8. prowadzenie spraw o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w

9. komunikowaniu się i turnusów rehabilitacyjnych;

10. przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań;

11. realizacja Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym;

12. archiwizowanie dokumentacji;

13. informowanie klientów o prawach i uprawnieniach;

14. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2.oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

4. życiorys i list motywacyjny,

5.  kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6.kopie świadectw pracy,

7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 13.00 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 672 40 63. Oferty odrzucone, a nieodebrane (oferty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Skip to content