Przeskocz do treści

W wyniku wstępnej rekrutacji na wolne stanowisko pracy: Referenta w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, wpłynęła jedna aplikacja, która nie spełnia kryteriów formalnych zawartych w ofercie.

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dniem 26 lipca br. zostały wprowadzone zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych  realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie  powiatu wejherowskiego w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, o treści jak w załączniku.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada:

  • rodziny zastępcze,
  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Druk wniosku jest dostępny do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie (pok. nr 14) lub na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym , w wymiarze 1/1 etatu. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w  Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Skip to content