INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej będąca działaniem doraźnym, krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Kontakt ze specjalistą zapewnia możliwość doświadczenia wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i zredukowania lęku osoby znajdującej się w kryzysie. Głównym celem pracy interwencyjnej jest rozwiązanie kryzysu, poprzez zrozumienia wydarzenia krytycznego, poszerzenie pola świadomości, dokonanie oceny możliwości poradzenia sobie z kryzysem przy jednoczesnym wydobyciu zasobów osoby przeżywającej kryzys.

 

Kryzys to stan przejściowy związany z poczuciem braku równowagi wewnętrznej oraz postrzeganiem i przeżywaniem sytuacji jako krytycznej, czyli takiej, z którą człowiek nie potrafi sobie poradzić za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów.

Stan kryzysu wpływa na pojawienie się zaburzeń na poziomie afektywnym (emocjonalnym), poznawczym (myśli) i behawioralnym (działania). Na pojawienie się kryzysu wpływa wiele czynników, dlatego też jego rozwiązanie wymaga indywidualnego podejścia odpowiedniego dla danej osoby.

Rodzaje Kryzysów

Kryzysy ze względu na ich pochodzenie możemy podzielić na: kryzysy rozwojowe, sytuacyjne, egzystencjalne i środowiskowe.

  • Kryzysy sytuacyjne pojawiają się nagle i są nieprzewidywalne. Należą do nich sytuacje nadzwyczajne, rzadkie, takie, których człowiek nie jest wstanie przewidzieć ani też ich kontrolować. Mogą one zaistnieć po takich wydarzeniach jak np: utrata pracy, wypadek, śmierć bliskiej osoby, choroba, gwałt.
  • Kryzysy rozwojowe to wydarzenia związane z naturalnymi zmianami zachodzącymi w toku rozwoju człowieka. To zdarzenia, momenty przechodzenia z jednego etapu rozwoju do kolejnego. Przykładem kryzysu rozwojowego może być na przykład reakcja na urodzenie dziecka, ukończenie studiów, przejście na emeryturę.
  • Kryzysy egzystencjalne powiązane są z wewnętrznymi konfliktami i lękami związanymi z ważnymi aspektami życia danej osoby, poczuciem jej niezależności, autonomii i zaangażowania. Tego rodzaju kryzysy pojawiają się wraz z uświadomieniem sobie utraconych w życiu możliwości. Występują w określonych momentach życia człowieka najczęściej, gdy dokonuje on bilansu swojego życia.
  • Kryzysy środowiskowe wywołane są przez naturalną bądź spowodowaną przez człowieka katastrofę mającą negatywny wpływ na życie człowieka bądź grupy osób zamieszkujących w danym środowisku. Przykładem tego typu kryzysów są: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, susza, wojna, epidemia.

OFERTA POMOCY

W ramach działania Zespołu Interwencji Kryzysowej mieszkańcy powiatu Wejherowskiego mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej i prawnej. Poradnictwo odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź osobistym w trakcie, którego zostaje ustalony termin spotkania z konkretnym specjalistą. Zespół Interwencji Kryzysowej znajduje się na III piętrze w budynku tutejszego Centrum.   Psycholog – Karolina Grotek (pokój nr …

PRZEMOC

  Badania wykazały, że związki, w których występuje przemoc przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu !!! 1. Faza narastania napięcia W tej fazie sprawca jest napięty i stale poirytowany. Każdy drobiazg wywołuje jego złość, często robi awanturę, zaczyna więcej pić, przyjmować narkotyki lub inne substancje zmieniające świadomość. Może poniżać partnera, poprawiając w ten sposób …

PROGRAMY I BROSZURY

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2020 (pobierz) Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w  Rodzinie na lata 2013 – 2015 (pobierz) Informator „Przemoc, nie jesteś sam” (pobierz)