POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym

Kierownik Zespołu:

 • Beata Ostrowska (pokój nr 6 tel. 58 672-40-63 wew. 26)

Pracownicy Zespołu (pokój nr 1 tel. 58 672-40-63 wew. 15):

 • Mirosława Leszczyńska (dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych)
 • Lucyna Błaszkowska (dofinansowanie ze środków PFRON do barier architektonicznych i technicznych)
 • Ewa Rojewska (dofinansowanie ze środków PFRON do środków ortopedycznych i przedmiotów pomocniczych)

Pracownicy Zespołu (pokój nr 6  tel. 58 672-40-63 wew. 26):

 • Ewa Tederko (realizacja pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”)
 • Beata Gosz (Domy Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy) 

Do zadań Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym należy:

 1. W zakresie opracowania, realizacji i ewaluacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
  • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu, samorządu województwa i innych organów oraz jednostek,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia wsparcia w oparciu o specjalistów zatrudnionych w Centrum,
  • obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • realizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
 2. W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
  • finansowanie i nadzór warsztatów terapii zajęciowej,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie,
  • dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków  pomocniczych,
  • obsługa programów celowych PFRON.
 3. W zakresie opracowania i przedstawiania planów zadań oraz informacji o prowadzonej działalności:
  • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach,
  • prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwał i porozumień zawartych z Zarządem Powiatu,
  • stała koordynacja i wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowym Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  • kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

Ważne numery telefonów dla osób niepełnosprawnych:

 1. Infolinia PFRON 801 233 554 – numer jest bezpłatny
 2. Oddział PFRON w Gdańsku – (58) 350 05 00

AKTYWNY SAMORZĄD

Program „Aktywny samorząd” jest realizowany ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Cele szczegółowe programu: przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia …

POWIATOWA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej Zarządzeniem Nr 63/2015 Starosty Wejherowskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. Kadencja Rady rozpoczęła się 11.07.2015 r. i trwa 4 lata (10 lipca 2019 roku) Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady – Pan Tomasz Bujak – przedstawiciel Rady Powiatu Wejherowskiego, Członkowie: Pani Genowefa Małyszko – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom …

TURNUSY REHABILITACYJNE

Turnus rehabilitacyjny to forma rehabilitacji społecznej i przysługuje tym osobom niepełnosprawnym, które takiej rehabilitacji wymagają. Nie należy utożsamiać turnusu rehabilitacyjnego z pobytem sanatoryjnym, bowiem ideą turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON nie jest rehabilitacja lecznicza. Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym powinno poprawić sprawność psychofizyczną, ale przede …

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.   O likwidację barier architektonicznych może ubiegać się osoba : posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o …

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Informujemy wszystkie organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON na zadania z zakresu  sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o nowym logo PFRON. Szczegółowe informacje na stronie https://nowastrona.pfron.org.pl/dla-mediow/logo-funduszu/#c313134  

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Wejherowie przy ulicy Odrębnej 17, prowadzony na zlecenie powiatu wejherowskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” (dla 15 osób). Dom przeznaczony jest dla osób  przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Odrębna 17, 84-230 Wejherowo tel. 882 030 451           

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Rodzaje Domów Pomocy Społecznej Domy pomocy społecznej, w zależności od …

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. …

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2016 poz 2046) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. U. rok …

DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. …

SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zasady i procedury dofinansowania ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy …

USŁUGI TŁUMACZA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA

Zasady i procedury dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osób niepełnosprawnych I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. …

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Definicja warsztatu Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być …

PORADNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSRAWNYCH

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI