DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rodzaje Domów Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej, w zależności od rodzaju świadczonych usług dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku,
  • osób przewlekle somatycznie chorych,
  • osób przewlekle psychicznie chorych,
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  • osób niepełnosprawnych fizycznie
  • osób uzależnionych od alkoholu.

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej, dwa powiatowe, jeden niepubliczny.  Starosta Wejherowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich działalnością:

Adresy Domów Pomocy Społecznej w powiecie wejherowskim

dps-przebendowski

Dom Pomocy Społecznej
84-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1

tel./fax 058 672-15-91
mail: dpswejherowo@gmail.com
www.dpswejherowo.com.pl                                                                                                                                                     dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, koedukacyjny
liczba miejsc: 75
Dom posiada standaryzację
Dyrektor: Alicja Hilla

dps-sw-jacek

Dom Pomocy Społecznej (niepubliczny)
84-200 Wejherowo, ul. Św. Jacka 14

tel. 058 672 26 01, 058 672 26 00, fax 058 672 49 48
mail:dpssiostrywejherowo@wp.pl                                                                                                                                                 www.dpswejherowo.pl                                                                                                                                                                      dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
koedukacyjny
liczba miejsc: 115, w tym 32 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i 5 miejsc na umowę cywilnoprawną
Dom posiada standaryzację
Dyrektor: S. Bożena Piotrowska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dom Pomocy Społecznej
84-250 Gniewino, Strzebielinek

tel./fax 058 676 76 90
mail: strzebielinek@post.pl
www.strzebielinek-dps.cba.pl                                                                                                                                                         dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych
liczba miejsc: 182
Dom posiada standaryzację
Dyrektor: Marcin Ledke

 

TRYB KIEROWNIA I UMIESZCZANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest: Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także …

Pokaż strony »

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, …

Pokaż strony »

KOSZT UTRZYMANIA W DPS NA TERENIE POWIATU WEJHEROWSKIEGO W 2017 ROKU

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 678 z dnia 17 lutego 2017 roku Dom Pomocy Społecznej ul. Przebendowskiego 1,  Wejherowo   3 200,00 zł Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Jacka 14, Wejherowo   3 100,00 zł Dom Pomocy Społecznej Strzebielinek 3 494,00 zł

Pokaż strony »

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1837 ) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z …

Pokaż strony »