SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. U. rok 2013 poz. 1190);
II. Warunki uzyskania dofinansowania

1. O dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

a. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji przedsięwzięcia,
c. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
d. złożą kompletny wniosek wraz z załącznikami w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację przedsięwzięcia. Jeśli wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na więcej niż jedno przedsięwzięcie, składa na każde z nich odrębny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

III. Wymagane dokumenty
1. Kompletnie wypełniony wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych procedur, wraz z uzasadnieniem;
2. Do wniosku należy dołączyć:
a. aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
b. statut lub umowę spółki,
c. sposób reprezentacji (pełnomocnictwo), wraz ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych przy realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych ( Dz. U 2014.1182.j.t.),
d. udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
e. nazwę, szczegółową kalkulację (kosztorys wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia ) i miejsce realizacji przedsięwzięcia – program merytoryczny,
f. udokumentowanie źródeł finansowania ( własnych lub pozyskanych z innych źródeł niż PFRON) na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem,
g. dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed datą złożenia wniosku,
h. jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r., o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm): informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z ustawą z dn. 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),
i. oświadczenie, że Wnioskodawca na wskazane zadanie nie uzyskał środków finansowych z Powiatu,
j. potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej oraz informacją o kwocie naliczenia oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przez datą złożenia wniosku, jeżeli wnioskodawca jest zakładem pracy chronionej,
k. oświadczenie przedsiębiorcy, że nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów UE dotyczących pomocy.

IV. Wysokość dofinansowania

1. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% wartości kosztu przedsięwzięcia.
2. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie obowiązani są udokumentować posiadanie środków własnych na realizację przedsięwzięcia w wysokości min. 40% kosztów zadania.

V. Zasady przyznawania dofinansowania

1. Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę w pierwszej kolejności formy zbiorowej aktywizacji mające na celu doskonalenie predyspozycji psychofizycznych osób niepełnosprawnych poprzez:
1) realizację i rozwijanie zainteresowań,
2) aktywność fizyczną połączoną z elementami rekreacji,
3) korzystanie z dóbr kultury.
2. Preferencje w dofinansowaniu sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych będą mieli wnioskodawcy, organizujący przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych również spoza grona zrzeszonych członków danej organizacji.
3. O wysokości dofinansowania decydować będzie liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej przez wnioskodawcę.
4. Uznanie pracy wolontariuszy jako udziału własnego wymaga przedłożenia umowy wolontariackiej wraz z kartą pracy wolontariusza. Wolontariat nie może stanowić w 100% wkładu własnego.

VI. Tryb postępowania

1. Zasady ogólne
1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania i realizacji wniosku:
a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,
c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców.
2) Dokumenty dostarczane do Centrum przez wnioskodawcę, są rejestrowane w dzienniku korespondencji.
3) Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną.
4) Za kompletny uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z wymaganymi załącznikami.
5) Podstawą przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
6) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy.
7) Wnioskodawca jest zobowiązany do:
a. wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
b. umożliwienia pracownikom PCPR przeprowadzenia kontroli,
c. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia.
2. Zasady rozpatrywania wniosków
1) Wnioski można składać osobiście w kancelarii PCPR lub listownie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację przedsięwzięcia. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
2) Obieg dokumentacji zgodny z instrukcja kancelaryjną.
3) Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku oraz informuje się Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia tego wniosku w terminie 7 dni.
4) Ocena formalna wniosku:
1. pracownik merytoryczny sprawdza:
a. czy wniosek został złożony we właściwej instytucji,
b. czy wniosek został złożony w określonym terminie,
c. czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu,
d. czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie,
e. czy wniosek jest kompletny,
f. czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki,
i w terminie 10 dni od daty wpływu wniosku, informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach,
a. w przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest usunąć je w terminie do 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
5) Ocena merytoryczna wniosku:
a. wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają przekazane do oceny merytorycznej przez komisję ds. rozpatrywania wniosków,
b. komisja analizuje wnioski pod względem zgodności z kryteriami uprawniającymi do dofinansowania oraz analizy programu merytorycznego przedsięwzięcia i weryfikacji kalkulacji kosztów; członkowie komisji dokonują oceny wniosku w oparciu o kryteria punktowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych procedur, z uwzględnieniem środków finansowych przeznaczonych na to zadanie,
c. komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi PCPR do zatwierdzenia, protokół winien zawierać uzasadnienie przyznania dofinansowania lub uzasadnienie odmowy dofinansowania,
d. o przyznaniu dofinansowania przesądza spełnienie kryteriów merytorycznych.
6) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownik merytoryczny informuje wnioskodawcę o wysokości przyznanego dofinansowania i zobowiązuje do poinformowania w terminie 10 dni o przyjęciu dofinansowania lub odmowie przyjęcia dofinansowania,
7) W przypadku przyjęcia dofinansowania niższego niż wnioskowane, wnioskodawca składa korektę kalkulacji kosztów na realizację przedsięwzięcia do wysokości sumy kwot dofinansowania i środków własnych,
8) Po otrzymaniu informacji o przyjęciu dofinansowania oraz kosztorysu przedsięwzięcia, pracownik merytoryczny przygotowuje umowę na dofinansowanie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych procedur,
9) Umowa przed ostatecznym podpisaniem przez wnioskodawcę lub osoby upoważnione oraz osobę upoważnioną do reprezentowania Starosty Wejherowskiego zostaje zatwierdzona pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego PCPR oraz pod względem finansowym przez główną księgową PCPR. Zatwierdzenie pod względem formalno – prawnym i rachunkowym następuje na egzemplarzu pozostających w PCPR.
10) Pracownik merytoryczny zaprasza wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy do siedziby PCPR na podpisanie umowy.
11) Wnioskodawca może zwrócić się z uzasadnionym wnioskiem do Dyrektora PCPR o częściowe ( zaliczkowe) wypłacenie dofinansowania, w kwocie nie przekraczającej 50% całkowitej kwoty dofinansowania. Decyzję o wypłacie zaliczki podejmuje Dyrektor PCPR.
12) Pracownik merytoryczny, przygotowuje wniosek do wypłaty.
13) Rozliczenie dofinansowania następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego umową.
14) Pracownik merytoryczny na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę faktur i rachunków, dokonuje rozliczenia przedsięwzięcia. Sporządzone rozliczenie przekazuj do ponownego sprawdzenia pracownikowi zespołu Finansowo – Księgowego PCPR, który potwierdza sprawdzenie rozliczenia słowami: sprawdzono pod względem rachunkowym dnia ……. Rozliczenie dofinansowania przekazuje do akceptacji Dyrektorowi PCPR.
15) Pracownik merytoryczny po dokonaniu rozliczenia i zatwierdzeniu go przez Dyrektora PCPR przygotowuje wniosek do wypłaty dofinansowania,
16) Wypłaty dofinansowania dokonuje pracownik Zespołu Finansowo – księgowego PCPR na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
17) Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia dofinansowania, pracownik merytoryczny informuje wnioskodawcę o sposobie rozliczenia przedsięwzięcia.

VI. Informacje dodatkowe
1. Druk wniosku o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl, w zakładce „ Druki do pobrania”
2. Wnioski można składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację przedsięwzięcia w godzinach urzędowania PCPR.

Druk wniosku

druk wniosku

druk wniosku pdf

załącznik

załącznik pdf