ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Wejherowie
przy ulicy Odrębnej 17, prowadzony na zlecenie powiatu wejherowskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” (dla 15 osób).

Dom przeznaczony jest dla osób  przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

sds

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Odrębna 17, 84-230 Wejherowo
tel. 882 030 451
          

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa Prawna Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r Nr 238, poz. 1586).

ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKÓW WSPARCIA

Zasady kierowania do ośrodków wsparcia Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i …

ZASADY USTALENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ŚDS

Zasady ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS Osoba przyjęta do ŚDS zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności miesięcznej za usługi świadczone w ŚDS w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie. Nie jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS osoba samotnie gospodarująca lub osoba w rodzinie, której …