TURNUSY REHABILITACYJNE

Zgodnie z art. 10 c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 ze zm.)  turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dokonując interpretacji przepisów ustawy wskazuje, że uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną z form rehabilitacji społecznej, a nie tylko wypoczynkiem czy leczeniem. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinno być przyznawane osobom niepełnosprawnym, które mają największe potrzeby w tym zakresie. Ocena dokonana przez pracownika socjalnego lub innego specjalistę do spraw społecznych, powinna być przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,  na podstawie co najmniej informacji zawartych w   kopii   orzeczenia   o    niepełnosprawności,  we wniosku o dofinansowanie i we wniosku lekarza, w których znajdują się podstawowe informacje o stopniu i rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jego wieku, liczbie osób w gospodarstwie domowym, sytuacji zawodowej (osoba pracująca, niepracująca w zakładzie pracy chronionej, sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy oraz na podstawie innych dodatkowych informacji, będących w posiadaniu PCPR. Na podstawie analizy tych podstawowych informacji w/w specjalista dokonuje oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy i ocenia jego potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. rok 2013 poz. 1199);
II. Warunki uzyskania dofinansowania
O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się:
a. osoba niepełnosprawna, tj. posiadająca ważne orzeczenie w dniu składania wniosku o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez KRUS, MON, i MSWiA wystawione przed 01.01. 1998 r),
b. w przypadku małoletnich osób niepełnosprawnych ( do 18 roku życia),wniosek składa przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny tej osoby.

III . Wymagane dokumenty
1. Kompletnie wypełniony wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych procedur,
2. Wniosek lekarski uzasadniający udział w turnusie rehabilitacyjnym, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych procedur,
3. Do wniosku należy dołączyć:
a. kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).
b. zaświadczenie o pobieraniu nauki przez osobę niepełnosprawną w przypadku osób powyżej 18 r. ż,
c. zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie o braku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zaświadczenie o zarejestrowaniu w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
d. oświadczenie opiekuna ,że nie będzie pełnił funkcji członka kadry na turnusie,
e. oświadczenie opiekuna, że nie jest on osobą niepełnosprawną wymagającą opieki osoby drugiej,
f. oświadczenie opiekuna osoby w wieku 16-18 r. ż, że jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej,
g. informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych procedur.

IV. Wysokość dofinansowania

1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie kryterium dochodowego, które oznacza – przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
2. Kryterium dochodowe o którym mowa nie może przekroczyć:
1) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
3. Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości kwartalnego przeciętnego wynagrodzenia. Kwoty dofinansowania zmieniają się co kwartał.

4. W sytuacji, gdy dochód przekracza kwoty wskazane w pkt 2, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód uczestnika i opiekuna został przekroczony. Jednakże w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej – dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może być przyznane bez pomniejszenia, po złożeniu pisemnego wniosku argumentującego i dokumentującego takie dofinansowanie.

V. Zasady przyznawania dofinansowania

1. O wysokości dofinansowania decyduje sytuacja finansowa wnioskodawcy i posiadany stopień niepełnosprawności. Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu turnusu. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o udział w turnusie, tj.:

a. 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym obowiązującym kwartale, dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
b. 27% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
c. 25% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
d. 20% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
e. 20% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności; kwota ta obejmuje także dofinansowanie uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej.
2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
3. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot , o których mowa wyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
4. W turnusie rehabilitacyjnym osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć opiekun. Opiekun może otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna w turnusie rehabilitacyjnym.
5. Zwiększenie dofinansowania dla opiekuna towarzyszącego osobie niepełnosprawnej możliwe jest z uwagi na szczególnie trudną sytuację życiową, pod warunkiem że osoba niepełnosprawna ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie. Decyzję o zwiększeniu dofinansowania podejmuje Dyrektor Centrum na wniosek i w konsultacji z komisją, o której mowa w pkt. VI. 5) a.
6. W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna ubiega się także o dofinansowanie pobytu opiekuna, a jej dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna również pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia, według zasad wskazanych w pkt. IV. 4.

VI. Tryb postępowania

1. Zasady ogólne
1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania i realizacji wniosku:
a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,
c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców.
2) Dokumenty dostarczane do Centrum przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku korespondencji.
3) Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną w trybie art.44 Kpa.
4) Podstawą przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
5) Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.
6) Podstawą przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
7) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie oryginału pełnomocnictwa lub odpisu poświadczonego notarialnie.
8) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania.
9) Wnioskodawca jest zobowiązany do:
a. wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
b. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia.
2. Zasady rozpatrywania wniosków
1) Wnioski można składać osobiście w kancelarii PCPR lub listownie na adres PCPR przez cały rok.
2) Obieg dokumentacji odbywa się zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
3) Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku oraz informuje się Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia tego wniosku w terminie 7 dni.

4) Ocena formalna wniosku:
1. pracownik merytoryczny dokonuje oceny formalnej w oparciu o kartę oceny formalnej stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszych procedur, ustalając:
a) czy wniosek został złożony we właściwej instytucji
b) czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu
c) czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
d) czy wniosek jest kompletny
e) czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki
i w terminie 10 dni informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach,
2. W przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest
usunąć uchybienia w terminie 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3.W przypadku gdy pracownik merytoryczny poweźmie wątpliwość co do danych we wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, które mają wpływ na wysokość dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. PCPR w wezwaniu określa termin złożenia wyjaśnień, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.
5) Ocena merytoryczna wniosku:
1. wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają przekazane do oceny
merytorycznej przez komisję ds. rozpatrywania wniosków, powoływaną przez Dyrektora PCPR,
2. komisja na etapie oceny merytorycznej analizuje wnioski pod względem zgodności z kryteriami uprawniającymi do dofinansowania. W pracach komisji bierze udział pracownik
socjalny, który ocenia sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie
rozwijania umiejętności społecznych,
3. kryteria uprawniające do dofinansowania określa § 5 ust. 11 i 12 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych; dodatkowe kryteria określa Powiatowa Rada ds. osób niepełnosprawnych,
4. przy podejmowaniu decyzji komisja bierze pod uwagę stopień niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na kontakty społeczne i codzienne funkcjonowanie wnioskodawcy,
5. komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi do zatwierdzenia.
6. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownik merytoryczny powiadamia na piśmie wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania załączając do zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania załącznik nr 4 do niniejszych procedur, stanowiący informację wnioskodawcy o wyborze turnusu. Informacja o przyznaniu dofinansowania zawierać musi pouczenie o obowiązku poinformowania Centrum przez wnioskodawcę o wyborze turnusu w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia turnusu,
7. Pracownik merytoryczny po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego przez wnioskodawcę, w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów:
a) czy wybrany organizator turnusu posiada wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez wnioskodawcę,
b) czy wybrany ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
c) czy organizator turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez wnioskodawcę z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
8. w przypadku niespełnienia warunków określonych w ppkt g. pracownik merytoryczny informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora, pod rygorem nieprzekazania dofinansowania,
9. wyboru miejsca pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz rezerwacji dokonuje sama osoba niepełnosprawna bądź jej opiekun z ofert dostępnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej MPiPS: ebon.mpips.gov.pl
10. pracownik merytoryczny, przygotowuje wniosek do wypłaty.
11. warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie od organizatora turnusu oświadczenia potwierdzającego możliwość uczestnictwa wnioskodawcy w turnusie rehabilitacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszych procedur. O dacie przekazania dofinansowania decyduje data wpływu oświadczenia do Centrum,
12. przyznane dofinansowanie przekazywane jest organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu,
13. w przypadku nieprzekazania oświadczenia przez organizatora turnusu ( na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu) Centrum może odmówić przyznanego dofinansowania, informując o tym na piśmie osobę niepełnosprawną,
14. organizator turnusu przekazuje do Centrum w ciągu 21 od dnia zakończenia turnusu, informację o przebiegu turnusu, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszych procedur,
15. rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa wnioskodawcy i opiekuna w turnusie, przekazanej do centrum w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu,
16. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym przed jego rozpoczęciem lub w jego trakcie, rozliczenie dofinansowania następuje w trybie § 12 ust 1 pkt. 9 lit. a –b rozporządzenia w sprawie turnusów.

VII. Informacje dodatkowe

1. za turnus rehabilitacyjny finansowany ze środków PFRON uznaje się zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu,
2. osoba niepełnosprawna zobowiązana jest poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o turnusie, w którym będzie uczestniczyć, w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu,
3. w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie,
4. w przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn inne niż losowe, opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie,
5. PCPR wymaga od organizatora turnusu rehabilitacyjnego, na który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON, opisu efektów rehabilitacji społecznej prowadzonej na turnusie wobec osób z nich korzystających, a w szczególności opisu uzyskanych efektów w zakresie rehabilitacji społecznej uczestnika turnusu.
6. właściwy druk do dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego znajduje się na stronie PCPR www.pcprwejherowo.pl w zakładce „Druki do pobrania”
7. wnioski można składać w każdym czasie w godzinach urzędowania PCPR.
8. wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego określa rozporządzenie o turnusach rehabilitacyjnych przy jednoczesnej dostępności środków finansowych z PFRON na dany rok oraz po konsultacji ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.