TURNUSY REHABILITACYJNE

Zasady i procedury dofinansowania do udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

 

I. Warunki uzyskania dofinansowania

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się:

1. Osoba niepełnosprawna, tj. posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez KRUS, MON, i MSWiA wystawione przed 01.01. 1998 r),

2. W przypadku małoletnich osób niepełnosprawnych ( do 18 roku życia),wniosek składa przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny tej osoby.

 

II. Wymagane dokumenty

W celu uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć:

1. dokładnie wypełniony wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych procedur, ( pobierz druk)

2. wniosek lekarski uzasadniający udział w turnusie rehabilitacyjnym, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych procedur, (pobierz druk)

3. kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).

4. zaświadczenie o pobieraniu nauki przez osobę niepełnosprawną w przypadku osób powyżej 18 r.ż,

5. zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie o braku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,

6. oświadczenie opiekuna ,że nie będzie pełnił funkcji członka kadry na turnusie,

7. oświadczenie opiekuna, że nie jest on osobą niepełnosprawną wymagającą opieki osoby drugiej,

8. oświadczenie opiekuna w wieku 16-18 r.ż, że jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej,

9. informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych procedur.

 

III. Wysokość dofinansowania

1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie kryterium dochodowego, które oznacza – przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

2. Kryterium dochodowe o którym mowa nie może przekroczyć:

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z zm.), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

3. Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości kwartalnego przeciętnego wynagrodzenia. Kwoty dofinansowania zmieniają się co kwartał.

4. W sytuacji, gdy dochód przekracza kwoty wskazane w pkt 2, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód uczestnika i opiekuna został przekroczony. Jednakże w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej – dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może być przyznane bez pomniejszenia, po złożeniu wniosku argumentującego takie dofinansowanie.

 

IV. Zasady przyznawania dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym

1. O wysokości dofinansowania decyduje sytuacja finansowa wnioskodawcy i posiadany stopień niepełnosprawności. Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu turnusu. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o udział w turnusie, tj.:

a. 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym obowiązującym kwartale, dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

b. 25% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

c. 23% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,

d. 18% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności; kwota ta obejmuje także dofinansowanie uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej.

2. W szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej dofinansowanie do turnusu może zostać podwyższone do 35% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kwartale. W sytuacji, gdy Fundusz w danym roku budżetowym ma znaczne niedobory, dofinansowanie może zostać obniżone, jednak nie więcej niż o 20% przedstawionych wyżej kwot.

3. W turnusie rehabilitacyjnym osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć opiekun. Opiekun może otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna w turnusie rehabilitacyjnym.

4. Zwiększenie dofinansowania dla opiekuna towarzyszącego osobie niepełnosprawnej możliwe jest z uwagi na szczególnie trudną sytuację życiową, pod warunkiem że osoba niepełnosprawna ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie. Decyzję o zwiększeniu dofinansowania podejmuje Dyrektor Centrum na wniosek i w konsultacji z komisją.

5. W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna ubiega się także o dofinansowanie pobytu opiekuna, a jej dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna również pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

 

V. Tryb postępowania

1. Zasady ogólne

1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania i realizacji wniosku:

a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,

b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,

c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców.

2) Dokumenty dostarczane do Centrum przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku korespondencji.

3) Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną.

4) Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

5) Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

6) Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.

7) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.

8) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania.

9) Wnioskodawca jest zobowiązany do:

a. wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,

b. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia.

2. Zasady rozpatrywania wniosków

1) Rejestracja wniosku przez pracownika kancelarii ogólnej PCPR w dzienniku korespondencji.

2) Rejestracja wniosku przez pracownika merytorycznego Zespołu ds. obsługi programów PFRON

3) Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

4) Ocena formalna wniosku:

a. pracownik merytoryczny dokonuje oceny formalnej w oparciu o kartę oceny formalnej stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszych procedur.

  • czy wniosek został złożony we właściwej instytucji
  • czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu
  • czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
  • czy wniosek jest kompletny
  • czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki

i w terminie 10 dni informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach.

b. W przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest

usunąć uchybienia w terminie 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

c. W przypadku gdy pracownik merytoryczny poweźmie wątpliwość co do danych we

wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, które mają wpływ na wysokość dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. PCPR w wezwaniu określa termin złożenia wyjaśnień, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.

5) Ocena merytoryczna wniosku:

a. wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają przekazane do oceny

merytorycznej przez komisję ds. rozpatrywania wniosków,

b. komisja na etapie oceny merytorycznej analizuje wnioski pod względem zgodności z

kryteriami uprawniającymi do dofinansowania. W pracach komisji bierze udział pracownik

socjalny, który ocenia sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie

rozwijania umiejętności społecznych,

c. kryteria uprawniające do dofinansowania określa § 5 ust. 11 i 12 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Dodatkowe kryteria określa Powiatowa Rada ds. osób niepełnosprawnych,

d. przy podejmowaniu decyzji komisja bierze pod uwagę stopień niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na kontakty społeczne i codzienne funkcjonowanie wnioskodawcy,

e. komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi do zatwierdzenia.

f. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownik merytoryczny powiadamia na piśmie wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania załączając do informacji o przyznaniu dofinansowania załącznik nr 4 do niniejszych procedur, stanowiący informację wnioskodawcy o wyborze turnusu. Informacja o przyznaniu dofinansowania zawierać musi pouczenie o obowiązku poinformowania Centrum przez wnioskodawcę o wyborze turnusu w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia turnusu,

g. Pracownik merytoryczny po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego przez wnioskodawcę, w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów:

  • czy wybrany organizator turnusu posiada wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez wnioskodawcę,
  • czy wybrany ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
  • czy organizator turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez wnioskodawcę z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,

h. w przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt. g. pracownik merytoryczny informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora, pod rygorem nieprzekazania dofinansowania,

i. wyboru miejsca pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz rezerwacji dokonuje sama osoba niepełnosprawna bądź jej opiekun z ofert dostępnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej MPiPS: ebon.mpips.gov.pl

j. warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie od organizatora turnusu oświadczenia potwierdzającego możliwość uczestnictwa wnioskodawcy w turnusie rehabilitacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszych procedur. O dacie przekazania dofinansowania decyduje data wpływu oświadczenia do Centrum,

 

VI. Informacje dodatkowe

1. za turnus rehabilitacyjny finansowany ze środków PFRON uznaje zorganizowana formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu,

2. osoba niepełnosprawna zobowiązana jest poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o turnusie, w którym będzie uczestniczyć, w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu,

3. w przypadku, skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie,

4. w przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn inne niż losowe, opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie,

5. PCPR wymaga od organizatora turnusu rehabilitacyjnego, na który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON, opisu efektów rehabilitacji społecznej prowadzonej na turnusie wobec osób z nich korzystających, a w szczególności opisu uzyskanych efektów w zakresie rehabilitacji społecznej uczestnika turnusu.

6. właściwy druk do dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego znajduje się na stronie PCPR www.pcprwejherowo.pl w zakładce „ Niepełnosprawność – Dofinansowania PFRON”

7. wnioski można składać w każdym czasie w godzinach urzędowania PCPR.

8. wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego określa rozporządzenie o turnusach rehabilitacyjnych MPiPS przy jednoczesnej dostępności środków finansowych z PFRON na dany rok oraz po konsultacji ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.