Przeskocz do treści

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH PZ

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) informujemy klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, że:

1.Administratorem danych osobowych gromadzonych o dzieciach umieszczonych pieczy zastępczej, pełnoletnich wychowankach, rodzicach biologicznych i ich rodzin, rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

2. Dane osobowe zbierane są w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka, prowadzenia naboru, kwalifikowania oraz organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zapewnienie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej, organizowania pomocy wolontariuszy, prowadzenia poradnictwa i terapii oraz wsparcia specjalistycznego sprawującym pieczę zastępczą i ich dzieciom oraz dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, dokonania oceny sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej, sprawozdań koordynatorów, zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, przysposobienia dzieci, organizowania opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie może sprawować opieki, sporządzania planu pomocy dziecku, udzielania wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej,, Odbiorcami danych osobowych mogą być: Sąd, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, samorządy powiatowe i gminne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne, służba zdrowia, prokuratura, oświata.

3. Dane osobowe gromadzone są na podstawie: ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 rok, poz. 697 ze zm)

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa