Przeskocz do treści

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH PZON

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję Wnioskodawców Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie, że:

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na podstawie złożonego wniosku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw: e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1,
  3. Państwa dane osobowe zbierane są w celu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, takie jak: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Policja, Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej, Żandarmeria, Wojsko.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Skip to content