Przeskocz do treści

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ZŚ

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) informujemy klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, że:

1.Administratorem danych osobowych gromadzonych o rodzinach biologicznych, rodzinach zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowankach jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

2. Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia wsparcia, świadczeń i dodatków finansowych oraz w formie rzeczowej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dochodzenia odpłatności od rodziców biologicznych, a także zawierania porozumień z samorządami powiatowymi i gminnymi w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Sąd, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, samorządy powiatowe i gminne, ZUS, zakład pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, placówki oświatowe.

3. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie w trakcie pobytu wychowanka w pieczy zastępczej.

4. Dane osobowe gromadzone są na podstawie: ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. 2017 roku, poz. 697 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U z 2017, poz. 1769 ze zm.)

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa