«

»

Cze 02

Informacja o konkursie ofert

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych z terenu powiatu wejherowskiego, oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie tego zadania. Oferty na realizację wyżej wymienione zadanie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2011 r. do godziny 15:00 (z adnotacją „konkurs 01 lipiec 2011 – 31 grudzień 2014”), w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A. Treść ogłoszenia umieszczona jest na stronie http://www.bip.powiat.wejherowo.pl