«

»

Lis 26

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.  zadań z zakresu pomocy społecznej, który skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania.

KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIE: Zapewnienie w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. całodobowej opieki i wychowania dzieciom w placówce opiekuńczo– wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez uprawniony podmiot, dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego. Planowana kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2011 r. wynosi 814.000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki dzieciom.

    WARUNKI KONKURSU: Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2010r. do godziny 12:00 (z adnotacją „konkurs 2011- 2015”), w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A.  Ze względów formalnych nie będą rozpatrywane oferty podmiotów, które wydatkowały  dotację niezgodnie z przeznaczeniem  w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (Dz. U. z 2005r.  Nr 14, poz. 114 ze zm.).

    Pełna treść ogłoszenia na stronie: www.bip.powiat.wejherowo.pl