Przeskocz do treści

OGNISKA WYCHOWAWCZE W RUMI

Zespół ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

adres: ul Ślusarska 4A, 84-230 Rumia

e-mail: placowki@pcprwejherowo.pl

sekretariat – tel. 58 671 77 00

Kierownik – Jolanta Ostrowska

tel. 531 518 393

e-mail: jolanta.ostrowska@pcprwejherowo.pl

W Zespole pracują pracownicy administracyjni i obsługi:

  • kierownik
  • referent
  • kierownik magazynu
  • kucharki
  • majster

a także specjaliści wspierający swoimi oddziaływaniami proces opiekuńczo - wychowawczy realizując zadania na rzecz wychowanków trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych:

  • 2 psychologów
  • pedagog
  • pielęgniarka
  • pracownik socjalny

Do zadań Zespołu ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych należy w szczególności: 

1) organizowanie i nadzorowanie pracy ognisk wychowawczych z upoważnienia Dyrektora PCPR,     

2) organizowanie pracy z rodzicami biologicznymi w celu powrotu wychowanków do domów rodzinnych,    

3) organizowanie pracy sekcji specjalistów wspierających wychowanków ognisk wychowawczych i ich rodzin,     4) prowadzenie dokumentacji wychowanków o której mowa w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,    

 5) prowadzenie  ewidencji dzieci umieszczonych w ogniskach wychowawczych,    

 6) zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania ,     

7) opracowywania i realizowania planów pomocy dzieciom,     

8) podejmowanie zintegrowanych i interdyscyplinarnych działań mających na celu powrót dzieci do rodzin biologicznych     

9) przestrzeganie praw dzieci zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka,   

10) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości o wychowankach umieszczonych w ogniskach wychowawczych,     11) prowadzenie spraw związanych z żywieniem wychowanków w ogniskach wychowawczych,    

 12)  organizowanie szkoleń, w tym superwizji dla kadry wychowawczej ognisk wychowawczych,   

  13) współudział w tworzeniu i realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, Powiatowego Programu dla Usamodzielniających się Wychowanków „Drogowskaz do Samodzielności”, Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,     

14)współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,  a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,      

15) inicjowanie rozwiązań usprawniających pracę ognisk wychowawczych,   

16) prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o dzieciach umieszczonych  w instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzicach biologicznych tych dzieci oraz informacje o terminach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i alimentacji  na rzecz dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej,    

 17) prowadzenie kontroli wewnętrznej w ogniskach wychowawczych,    

 18) podejmowanie i organizowanie działań integrujących środowisko ognisk wychowawczych,     

19) dbałość o dobry wizerunek ognisk wychowawczych w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa mieszkańców,      

20) współpraca z  Zespołem Finansowo-Księgowym w zakresie wydatkowania środków  i planowania budżetów ognisk wychowawczych,     

 21) współpraca z Zespołem Organizacyjnym w zakresie zamówień publicznych i administrowania pracy ognisk wychowawczych,     

 22) współpraca z Zespołem ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej w zakresie kierowania dzieci do placówek, udziału w okresowej ocenie sytuacji dziecka,     

23) współpraca z Zespołem ds. Świadczeń w zakresie przyznawania dodatku wychowawczego i świadczenia “Dobry start”, 

24) współpraca z Zespołem Interwencji Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W pionie Opiekuńczo - Wychowawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie funkcjonują trzy samodzielne Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego “Dziadka” usytuowane w Rumi przy ul. Ślusarskiej.

Placówki spełniają wszystkie wymagania standardowe, wskazane w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1111 ze zm) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia  2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają możliwość przyjmowania dzieci całą dobę w szczególności:

1) zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokają jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizują przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4) podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewniają dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmują dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Misją wyznaczającą kierunek naszych oddziaływań jest 

Zapewnienie i tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju, opieki, wychowania w tym dobrego przygotowania do samodzielności, dzieciom pozbawionych czasowo lub stale właściwej opieki i wsparcia ze strony swojego rodzinnego domu. 

Celem prowadzonej pracy opiekuńczo wychowawczej, opartej na szacunku, uznaniu podmiotowości dziecka i jego rodziny jest przywrócenie mu rodziny lub zapewnienie zastępczego wychowania rodzinnego w myśl najlepiej pojętego interesu dziecka.

 

Ognisko Wychowawcze Nr 1

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego “Dziadka” Nr 1 w Rumi

Adres: ul. Ślusarska 4, 84-230 Rumia

Koordynator Placówki - Starszy wychowawca – Natalia Kostka tel. - 533 879 209

Wychowawcy - tel. stacj.  59 671 77 00;  tel. kom.: 533 892 699

Placówka funkcjonuje na podstawie Zezwolenia Wojewody Pomorskiego………….. z dnia 28 października 2019 r.

jako placówka łącząca zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego.

v  Przeznaczona jest dla 14 wychowanków, z czego 10 miejsc stanowią miejsca socjalizacyjne i 4 miejsca interwencyjne.

v  Placówka jest koedukacyjna przeznaczona dla dzieci od 10 roku życia. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

Całodobową opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w Ognisku Wychowawczym Nr 1 zapewnia ośmioro wychowawców w tym koordynator. 

 

Niepodważalną, ponadczasową zasadą, wyznaczającą kierunki pracy wychowawczej jest przesłanie patrona placówki - Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 

To dziecko jest najważniejszym elementem całego procesu wychowawczego. Należy więc traktować go z należytą powagą i szacunkiem.  

 

Ognisko Wychowawcze nr 2

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego “Dziadka” Nr 2 w Rumi

Adres: ul. Ślusarska 4A, 84-230 Rumia

Koordynator Placówki - Starszy wychowawca – Monika Nowicka  tel. - 533 889 737

Wychowawcy - tel. stacj.  59 671 77 00;  tel. kom.: 533 892 264

Placówka funkcjonuje na podstawie Zezwolenia Wojewody Pomorskiego………….. z dnia 28 października 2019 r.

jako placówka łącząca zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego.

v  Przeznaczona jest dla 14 wychowanków, z czego 10 miejsc stanowią miejsca socjalizacyjne i 4 miejsca interwencyjne.

v  Placówka jest koedukacyjna przeznaczona dla dzieci od 10 roku życia. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

 

Całodobową opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w Ognisku Wychowawczym Nr 2 zapewnia siedmioro wychowawców w tym koordynator. 

 

Niepodważalną, ponadczasową zasadą, wyznaczającą kierunki pracy wychowawczej jest przesłanie patrona placówki - Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 

To dziecko jest najważniejszym elementem całego procesu wychowawczego. Należy więc traktować go z należytą powagą i szacunkiem.  

 

Ognisko Wychowawcze nr 3

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego “Dziadka” Nr 3 w Rumi

Adres: ul. Ślusarska 4B, 84-230 Rumia

Koordynator Placówki - Starszy wychowawca – Bartosz Dzięcielski tel. - 533 884 667 

Wychowawcy - tel. stacj.  59 671 77 00;  tel. kom.: 533 895 359

Placówka funkcjonuje na podstawie Zezwolenia Wojewody Pomorskiego………….. z dnia 28 października 2019 r.

jako placówka łącząca zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego.

v  Przeznaczona jest dla 14 wychowanków, z czego 10 miejsc stanowią miejsca socjalizacyjne i 4 miejsca interwencyjne.

v  Placówka jest koedukacyjna przeznaczona dla dzieci od 10 roku życia. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

 

Całodobową opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w Ognisku Wychowawczym Nr 3 zapewnia siedmioro wychowawców w tym koordynator. 

 

Niepodważalną, ponadczasową zasadą, wyznaczającą kierunki pracy wychowawczej jest przesłanie patrona placówki - Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 

To dziecko jest najważniejszym elementem całego procesu wychowawczego. Należy więc traktować go z należytą powagą i szacunkiem.

Skip to content