Przeskocz do treści

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Wejherowie dotyczącego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A i B dla 15 osób przewlekle psychicznie authentic chicago bears Jerseys chorych i osób upośledzonych umysłowo, z terenu powiatu wejherowskiego,  w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. authentic chicago bears Jerseys i zaprasza podmioty wymienione w cheap chicago bears Jerseys for kids art. Authentic Joe Thornton Jerseys 3  ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o Authentic Joe Thornton Jerseys wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do składania cheap chicago bears cheap chicago bears Jerseys for kids Jerseys for sale ofert. Zlecenie zadania nastąpi w formie powierzenia, wraz z przyznaniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w Lester Hayes Jerseys zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 Lester Hayes Jerseys stycznia 2013 r. do 10.00, w pokoju nr 2  tj. Javorius Allen Youth Jerseys w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A. Więcej informacji cheap chicago bears Jerseys for sale Javorius Allen Youth Jerseys na stronie www.bip.powiat.wejherowo.pl