Przeskocz do treści

Wnioski o świadczenie „Dobry start” składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada:

  • rodziny zastępcze,
  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Druk wniosku jest dostępny do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie (pok. nr 14) lub na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym , w wymiarze 1/1 etatu. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w  Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

NFZ przekazał informację z jakich świadczeń od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością.

Poza kolejnością osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą udzielane:

  • świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej),
  • świadczenia medyczne w szpitalach,
  • usługi farmaceutyczne realizowane w aptekach

Czytaj dalej... "INFORMACJA NFZ O REHABILITACJI OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI"

Wejherowo, dnia 21.06.2018 r.

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko
kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

 W wyniku wstępnej rekrutacji na wolne stanowisko pracy: kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu, która zakwalifikowała się do następnego etapu rekrutacji.

Skip to content