Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”  na rok 2019. Na terenie województwa pomorskiego będą  realizowane następujące obszary programu:

Obszar  B - likwidacja barier w  urzędach (z wyłączeniem urzędów miast i gmin) placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,                                                           

Obszar  C -   tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,                       Czytaj dalej... "PROGRAM „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”."

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym , w wymiarze 1/1 etatu. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista w  Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do 21 grudnia 2018 r. do godz. 12.00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje pracownika na stanowisko: pomoc administracyjna w  Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pomoc administracyjna w  Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  i Starszym” – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do  5 grudnia 2018 r. do godz. 12.00  lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A (decyduje data wpływu do urzędu). Treść ogłoszenia dostępne tutaj.

Dnia 08.10.2018r. odbyło się spotkanie dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka z Dyrekcją i pracownikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor przekazała informacji dotyczących zmian organizacyjnych w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przedstawiła nowych pracowników, omówiła ofertę pomocową  w tutejszego Centrum oraz możliwe do realizacji szkolenia na rok 2019. Głównym celem spotkania było zapoznanie oraz przeszkolenie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych –RODO ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony danych osobowych szczególnej kategorii tj. rodzin biologicznych i ich dzieci. Rodziny zastępcze otrzymały pisemną informację o zasadach i celach przetwarzania ich danych osobowych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje,  że w dniu 11.05.2015r., zarządzeniem Dyrektora nr 11/2015, został przyjęty „ Regulamin przyznawania wyróżnień pn. „ Drzewko wdzięczności” w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wsparcia dziecka i rodziny oraz osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z § 7 ust. 6 regulaminu prawo do zgłoszenia kandydatury w jednej z czterech kategorii mają  organizacje pozarządowe, Rada Rodziców Zastępczych, kierownik zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, kierownik Zespołu ds. Programów PFRON, przedstawiciel Zarządu Powiatu Wejherowskiego,   przedstawiciel Starostwa Powiatowego  w Wejherowie,  ośrodki pomocy społecznej z terenu  powiatu wejherowskiego .

Zgłoszenia do wyróżnienia należy dokonać na wniosku stanowiącym załącznik do regulaminu w terminie do 31.10.2018r., na adres e-mail: malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl (skan z podpisem dyrektora/kierownika OPS), faksem  (58 672 27 02) lub pocztą na adres PCPR w Wejherowie (liczy się data stempla pocztowego).

Czytaj dalej... "WYRÓŻNIENIA „ DRZEWKO WDZIĘCZNOŚCI” – EDYCJA 2018"

Skip to content