Przeskocz do treści

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną,
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Czytaj dalej... "ŚWIADCZENIE „DOBRY START” DLA UCZNIA"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze: Kierownik  Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  Nabór na stanowisko:  KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”  w terminie do 21.06.2018 r. do godz.12.00. Oferty , które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia 01.08.2018r. Dodatkowe informacje można uzyskać u zastępcy dyrektora PCPR pod numerem telefonu  58 672-40-63 wew. 37. Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje  pracownika socjalnego w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe, na kierunku praca socjalna

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

Czytaj dalej... "PRACA DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W ZESPOLE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM"

Wielkość czcionki
Wersja kontrastowa