Przeskocz do treści

Dnia 11 grudnia 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie uroczyście zakończyło projekt "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji uczestniczyli niepełnosprawni beneficjenci objęci Programem Aktywności Lokalnej oraz biorący udział w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia wychowankowie.

Wszyscy beneficjenci otrzymali certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz materiały promocyjne.

Konferencję uświetnił koncert grupy "Północ" oraz występ zespołu tanecznego "Wejher", działającego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Członkowie obu zespołów występujących w trakcie konferencji to osoby biorące udział w naszym projekcie.

Przyjmuje się oferty, złożone w wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez zarząd powiatu wejherowskiego, na realizację zazadań z zakresu pomocy społecznej:

a)  przez Parafię Rzymsko-Katolicką N.M.P Wspomożenia Wiernych Rumia, ul. Dąbrowskiego 26, dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 22 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego pozbawionych opieki rodziców naturalnych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

b) przez Parafię Rzymsko-Katolicką N.M.P Wspomożenia Wiernych Rumia, ul. Dąbrowskiego 26, dotyczącą zapewnienia opieki dziennej w placówce wsparcia dziennego 15 dzieciom z terenu powiatu wejherowskiego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

c) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Wejherowie dotyczącą zapewnienia opieki dziennej w placówce wsparcia dziennego 15 dla dzieci z terenu powiatu wejherowskiego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Zbliża się czas,
Gdy zaśpiewać trzeba pieśń radości,
Bo w stajence Syn Boży ubogi się rodzi,
Aby wszystkich ludzi z Bogiem Ojcem złączyć.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku –  w pięknym czasie, gdy rodzi się nowe życie, a wraz z nim nadzieja, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. Niech pieśń radości połączy człowieka z człowiekiem, a wszystkich ludzi z Bogiem Ojcem.

Życzą pracownicy oraz dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie.

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.  zadań z zakresu pomocy społecznej, który skierowany jest do  organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania.

KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIE: Zapewnienie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. całodobowej opieki i wychowania dzieciom w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez uprawniony podmiot, dla 26 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego. Planowana kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2011 r. wynosi 814 000 zł na zapewnienie całodobowej opieki dzieciom.

WARUNKI KONKURSU: Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy  składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, w nieprzekraczalnym terminie do 27.12.2010 r. do godziny 12:00 (z adnotacją "konkurs 2011-2015"), w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A. Ze względów formalnych nie będą rozpatrywane oferty podmiotów, które wydatkowały dotację niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r.  Nr 14, poz. 114 ze zm.).

Pełna treść ogłoszenia na stronie: www.bip.powiat.wejherowo.pl

Dnia 22 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyła się Konferencja "Razem przeciw przemocy w rodzinie", którą prowadzili: Iwona Romanowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,  Jarosław Polanowski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ekspert PARPA oraz mł. asp. Joanna Kulling-Konkel  – policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Podczas konferencji przedstawiono tematy dotyczące nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, procedurę funkcjonowania zespołów interdycyplinarnych, problematykę przemocy w powiecie wejherowskim, procedurę "niebieskiej karty", a także omówiono rolę różnych służb zajmujących się interwencją w rodzinach z problemem przemocy.

W spotkaniu wzięło udział 65 uczestników, w tym sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie Jakub Cyrankowski, Komendant Powiatowej Policji w Wejherowie Krzysztof Lawer, kierownik Kuratorów Sądu Rejonowego w Wejherowie Krystyna Pyrz, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Aldona Wensierska, Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo" Roman Górecki, a także przedstawiciele ośrodków zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy szkolni, kuratorzy rodzinni, mundurowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu wejherowskiego. Konferencję uświetnił występ wokalny Małgorzaty Murasiewicz.

We wrześniu i październiku 2010 r. zostały zorganizowane warsztaty wyjazdowe do Cetniewa i Jastrzębiej Góry. W zajęciach wzięli udział beneficjenci projektu "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy warsztatów mogli skorzystać z pomocy psychologa Elżbiety Kolator-Awchimieni oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy na zajęciach prowadzonych przez Ryszarda Woźniaka.

Beneficjenci projektu mieli również okazję poznać się lepiej podczas zabaw integracyjnych, licznych konkursów oraz wspólnych spacerów i rozmów.

Skip to content