Przeskocz do treści

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCE SZKOLEŃ

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 20/2014
Dyrektora PCPR w Wejherowie

Procedura szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Podstawa prawna procedury:
Art. 76 ust. 4  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 575)

Cel procedury:
Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo ? wychowawczej typu rodzinnego:
1. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, jeżeli spełniają warunki określone w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Dyrektorem placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44.

Adresaci procedury:
Adresatem procedury są:
1. Kandydaci kandydat/ka do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:
a) niezawodowej,
b) zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej,
2. Kandydaci/ kandydat/ka do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
3. Kandydaci/ kandydat/ka na dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zamieszkujący na terenie powiatu wejherowskiego.

Zasady realizacji procedury:
Etap I:
1. Zgłoszenie się kandydatów:
Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą zgłosić się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem Internetu, poczty w celu uzyskania ogólnych informacji o szkoleniu. Następnie kandydaci/ kandydat/ ka zostają zaproszeni na wstępną rozmowę informacyjną.
2. Wstępna rozmowa informacyjna:
Rozmowa odbywa się z Dyrektorem PCPR lub innym pracownikiem wskazanym przez Dyrektora PCPR. W trakcie rozmowy Dyrektor PCPR lub pracownik zapoznaje się
z kandydatami oraz ich motywacją do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, informuje o warunkach, jakie powinni spełniać kandydaci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, informuje o obowiązującej procedurze, oraz przedstawia wykaz dokumentów jakie kandydaci muszą złożyć (zał. nr 1).
Ponadto omawia sprawy związane ze specyfiką funkcjonowania pieczy zastępczej oraz uświadamiania trudności w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej.
3. Warunkiem rozpoczęcia dalszej współpracy z kandydatami jest:
a) Złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie o przeszkolenie na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zawierającego informacje dotyczące predyspozycji i motywacji wraz z uzasadnieniem.
b) Złożenie życiorysu sporządzonego indywidualnie przez każdego z kandydatów zawierającego motywację kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz informacje o pochodzeniu osoby, rodzinie biologicznej, doświadczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dzieckiem, pracy zawodowej, zainteresowaniach, ważnych wydarzeniach z życia rodziny,
c) Złożenie pisemnego oświadczenia, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (zał. nr 2),
d) Złożenie pisemnego oświadczenia, że kandydaci w przeszłości nie byli leczeni odwykowo lub nie byli zobowiązani do podjęcia takiego leczenia na podstawie orzeczenia sądu oraz że nie leczą się i nie leczyli psychiatrycznie lub leczyli się/ leczą się psychiatrycznie ze wskazaniem przychodni i lekarza prowadzącego (zał. nr 3),
e) Złożenie pisemnego oświadczenia przez kandydatów o uczestnictwie w szkoleniu
w terminie i godzinach wyznaczonych przez organizatora. W przypadku małżeństw udział każdego z małżonków jest obowiązkowy.
f) Złożenie pisemnej informacji o rodzicach i rodzeństwie wraz z podaniem aktualnych adresów ich zamieszkania i numerów telefonu.
g) oświadczenia, że kandydaci/ kandydat/ka dysponują odpowiednimi warunkami lokalowymi i wyposażeniem do sprawowania pieczy zastępczej.
h) Wspólnego zdjęcia kandydatów np. z rodziną.
i) Co najmniej 2 opinie, referencje o rodzinie (np. z zakładu pracy, szkoły, sąsiadów, proboszcza parafii itp.)
A także złożenie następujących dokumentów w języku polskim:
a) Kopie dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu),
b) Odpis aktu małżeństwa - osoby będące w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia -osoby samotne,
c) Ostatni dyplom lub świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie osoby,
d) Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy lub inny dokument potwierdzający uzyskiwane dochody,
e) Kopia rocznego zeznania podatkowego (PIT) za poprzedni rok (oryginał PIT do wglądu),
f) Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności, umowa najmu) oraz aktualne potwierdzenie zameldowania,
g) Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia, w którym musi być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (zał. Nr 4). W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dziećmi,

W sytuacji nie spełniania przez kandydatów warunków określonych w art. 42 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy kandydaci ze względów formalnych nie są kierowani do dalszej diagnozy i wstępnej akceptacji.
4. Wizyta pracownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w miejscu zamieszkania kandydatów.
Wizyta pracownika ma na celu bliższe poznanie kandydatów, ich środowiska rodzinnego
w tym ich dzieci, oraz ustalenie ich warunków bytowych i mieszkaniowych. Ponadto ma na celu zapoznanie się z oczekiwaniami kandydatów dotyczącymi zamieszkania dziecka/dzieci, które mają zostać umieszczone u nich w pieczy zastępczej. W trakcie wizyty w domu muszą być obecni kandydaci oraz zamieszkujące z nimi dzieci i inni członkowie rodziny (np. babcia, dziadek). Po wizycie pracownik sporządza ocenę kandydata/ów do szkolenia pod względem spełniania warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w której m.in. zawiera informacje o warunkach bytowych i mieszkaniowych rodziny, a szczególnie w zakresie dotyczącym dzieci, które mają być umieszczone w pieczy tj. sytuacji bytowej rodziny, zdrowotnej, relacji rodzinnych, podziale obowiązków pomiędzy domownikami, motywacji do opieki nad dzieckiem/mi, na kogo pomoc kandydaci mogą liczyć i w jakim zakresie.
Pracownik przeprowadza rozmowę z ich dziećmi, rodzicami kandydatów lub najbliższą rodziną (rodzeństwem, dziadkami itp.) w celu uzyskania opinii o kandydatach/ kandydacie/tce.
6. Badanie pedagogiczne.
Badanie jest przeprowadzane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie z kandydatem/i i ich dziećmi na podstawie wywiadu pedagogicznego w celu:
a) poznania motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej,
b) poznania doświadczeń w opiece nad dzieckiem,
c) rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydatów oraz oczekiwań związanych z dzieckiem (m.in. wiekiem dziecka, stanem zdrowia, pochodzeniem, liczbą dzieci),
d) poznania stosunku dziecka/ci biologicznego/ych do obecności nowych dzieci w rodzinie,
e) poznania relacji panujących w rodzinie z punktu widzenia dziecka biologicznego,

Po przeprowadzeniu rozmowy pedagog sporządza pisemną opinię o kandydatach.
7. Badanie psychologiczne.
Badanie psychologiczne kandydatów poprzedzone jest rozmową psychologa z kandydatami
i ich dziećmi w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie mającą na celu:
a) poznanie motywacji i predyspozycji kandydatów i ich dzieci przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej,
b) poznanie doświadczeń w opiece nad dzieckiem,
c) rozpoznanie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych kandydatów do opieki nad dzieckiem oraz ich kompetencji wychowawczych.
Badanie psychologiczne przeprowadzane jest w oparciu o testy badające osobowość kandydatów/ kandydata/ kii rozwiązywane indywidualnie przez każdego z nich. Po przeprowadzeniu rozmowy i badania psycholog sporządza pisemną opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rdd. Opinia ta sporządzona jest w związku z art. 42 ust. 1 punkt 5 b w/w ustawy.
8. Inne badania, opinie i konsultacje specjalistyczne.
Dyrektor PCPR możne wnioskować o inne dodatkowe badanie specjalistyczne np. lekarza psychiatry, traumatologa, psychologa, pedagoga, konsultacje prawne, oraz o opinię ze szkoły, ośrodka zdrowia lub innych instytucji dot. dzieci biologicznych kandydatów.
9. Zasady działania Zespołu kwalifikującego kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze niezawodowe lub prowadzących rodzinny dom dziecka.
a) We wstępnej akceptacji kandydatów udział biorą pracownicy powołanym zarządzeniem przez Dyrektora PCPR - nazywani Zespołem Kwalifikującym kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze niezawodowe, prowadzących rodzinny dom dziecka lub na dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.
b) Na spotkaniu Zespół dokonuje analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów zgodnie z art. 42 ust. 7 oraz wydaje wstępną akceptację kandydatów do szkolenia dokonanej na podstawie przeprowadzonych badań i oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1,2.
c) W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) inni przedstawiciele instytucji pracujących z dzieckiem i rodziną lub pracownicy PCPR zaproszeni na spotkanie przez Przewodniczącego Zespołu.
d) Termin posiedzenia Zespołu ustala Przewodniczący Zespołu.
e) W przypadku stwierdzenia sygnałów budzących wątpliwość w procesie akceptacji jednego z kandydatów będących w małżeństwie, Zespół dyskwalifikuje oboje kandydatów w dalszym postępowaniu.
f) Wstępna akceptacja kandydatów kończy się sporządzeniem protokołu ze spotkania Zespołu.
g) Pracownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej wskazany przez Dyrektora PCPR niezwłocznie powiadamia kandydatów o decyzji Zespołu.
h) W przypadku otrzymania przez kandydatów wstępnej akceptacji do szkolenia pracownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej pisemnie informuje kandydatów o terminie szkolenia.
10. Szkolenie kandydatów:
Szkolenie kandydata/ów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Spotkania odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową przez specjalistów wskazanych przez Dyrektora PCPR lub zatrudnioną firmę szkoleniową. W ramach szkolenia kandydat/ci odbywają min. 20 godzinne praktyki udokumentowane na karcie praktyk (zał. nr 5). Praktyki odbywają się w rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinnych domach dziecka lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych wskazanych przez Dyrektora PCPR.
Po odbyciu szkolenia, w tym praktyk, kandydat/ci otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia.
III etap:
1. Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.
W celu wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego określonego w art. 45 zostaje zwołane posiedzenie Zespołu Kwalifikującego kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Na posiedzenie Zespołu mogą być zaproszeni dodatkowo inni np. kurator, pracownik socjalny z OPS.
Podczas posiedzenia Zespół omawia dokumentację kandydatów, ich sytuację osobistą, majątkową oraz mieszkaniową, ich motywację i predyspozycje do opieki nad dzieckiem, prezentowaną postawę podczas szkolenia oraz kompetencje wychowawcze.
Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, na podstawie którego Dyrektor PCPR wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne dla kandydatów zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia oraz spełniania warunków o których mowa w art. 42. lub odmawia wydania takiego zaświadczenia wraz z uzasadnieniem.

 

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych  do złożenia na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego  rodzinny dom dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

 1. Złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie o przeszkolenie na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zawierającego informacje dotyczące predyspozycji i motywacji wraz z uzasadnieniem.
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (zał. nr 2),
 3. Złożenie pisemnego oświadczenia, że kandydaci w przeszłości nie byli leczeni odwykowo lub nie byli zobowiązani do podjęcia takiego leczenia na podstawie orzeczenia sądu oraz że nie leczą się i nie leczyli psychiatrycznie lub leczyli się/ leczą się psychiatrycznie ze wskazaniem przychodni i lekarza prowadzącego (zał. nr 3),
 4. Złożenie pisemnego oświadczenia przez kandydatów o uczestnictwie w szkoleniu w terminie i godzinach wyznaczonych przez organizatora. W przypadku małżeństw udział każdego z małżonków jest obowiązkowy.
 5. Złożenie pisemnej informacji o rodzicach i rodzeństwie wraz z podaniem aktualnych adresów ich zamieszkania i  numerów telefonu.
 6. Oświadczenia, że dysponują Państwo odpowiednimi warunkami i wyposażeniem do sprawowania pieczy zastępczej.
 7. Złożenie następujących dokumentów w języku polskim:
 8. a) Życiorys sporządzony indywidualnie przez każdego z kandydatów zawierający informacje o pochodzeniu osoby, rodzinie biologicznej, doświadczeniach, w tym opiece nad dzieckiem, pracy zawodowej, zainteresowaniach, ważnych wydarzeniach z życia,
 9. b) Kopie dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu),
 10. c) Odpis aktu małżeństwa - osoby będące w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia - osoby samotne,
 11. d) Ostatni dyplom  lub świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie osoby,
 12. e) Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy lub inny dokument potwierdzający uzyskiwane dochody,
 13. f) Kopia rocznego zeznania podatkowego (PIT) za poprzedni rok (oryginał PIT do wglądu),
 14. g) Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności) oraz aktualne potwierdzenie zameldowania,
 15. h) Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia, w którym musi być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (zał. Nr 4). W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dziećmi,
 16. i) Zdjęcia kandydatów,
 17. j) co najmniej 2 opinie o rodzinie (np. zakład pracy, szkoła, sąsiedzi, proboszcz parafii, innego związku wyznaniowego, itp.)
Skip to content