Przeskocz do treści

Podsumowanie prac zespołu ds. opracowania „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.”

W dniu 24.09.2013r. w cleveland browns Jersey amazon siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu cleveland browns Jersey amazon prac Zespołu ds. opracowania ?Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.?powołanego Uchwałą Nr IV/309/13 z dnia 11 kwietnia 2013 Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

Na spotkaniu omówiono wyniki diagnozy społecznej przeprowadzonej w Authentic Adrian Beltre Jerseys celu określenia kierunków działań powiatu na rzecz lokalnej społeczności. Odniesiono się do zagadnień wspierania cheap cheap youth cleveland browns Jerseys youth cleveland browns Jerseys rodziny i pieczy zastępczej, przemocy w rodzinie, problemów osób niepełnosprawnych i seniorów, osób bezrobotnych Mookie Betts Jerseys i Cheap Cleveland Browns Jerseys bezdomnych, mieszkalnictwa, specjalistycznego poradnictwa.

Określone dane statystyczne posłużyły Clay Matthews Jerseys do wytyczenia kierunków działań na kolejne lata. Dokument zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych w terminie określonym przez Zarząd Powiatu oraz uzgodniony z samorządami gminnymi, w myśl ustawy o pomocy społecznej. Ostateczny Cheap Cleveland Browns Jerseys kształt dokumentu zostanie przyjęty przez Radę Powiatu, a jego koordynatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.