«

»

Paź 07

Podsumowanie prac zespołu ds. opracowania „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.”

W dniu 24.09.2013r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu prac Zespołu ds. opracowania „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.”powołanego Uchwałą Nr IV/309/13 z dnia 11 kwietnia 2013 Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

Na spotkaniu omówiono wyniki diagnozy społecznej przeprowadzonej w celu określenia kierunków działań powiatu na rzecz lokalnej społeczności. Odniesiono się do zagadnień wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przemocy w rodzinie, problemów osób niepełnosprawnych i seniorów, osób bezrobotnych i bezdomnych, mieszkalnictwa, specjalistycznego poradnictwa.

Określone dane statystyczne posłużyły do wytyczenia kierunków działań na kolejne lata. Dokument zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych w terminie określonym przez Zarząd Powiatu oraz uzgodniony z samorządami gminnymi, w myśl ustawy o pomocy społecznej. Ostateczny kształt dokumentu zostanie przyjęty przez Radę Powiatu, a jego koordynatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.