Przeskocz do treści

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Modułu III („Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”):

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 • Zgodnie z interpretacją zapisów programu przesłaną przez PFRON uczniowie szkół specjalnych nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Modułu III. Nie dotyczy to jednak pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą być organizowane m.in. w szkołach specjalnych.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Modułu III będą przyjmowane do dnia 4 września 2020 roku.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW)Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W takim wypadku wystarczy założyć konto w systemie.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .

PRACOWNICY ZESPOŁU - KONTAKT: pon@pcprwejherowo.pl

Beata OstrowskaKierownik ZespołuDofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnychtel. 58 672-40-63 wew. 26Pokój nr 23
Zbigniew ChuchałaStarszy specjalistaDomy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowejtel. 58 672-40-63 wew. 26Pokój nr 23
Ewa
Tederko
PodinspektorAktywny Samorząd, SOWtel. 58 672-40-63 wew. 26Pokój nr 23
Mateusz RudźkoReferentAktywny Samorząd, SOW, Program wyrównywania różnic między regionami, Moduł IIItel. 58 672-40-63 wew. 44Pokój nr 25
Lucyna BłaszkowskaPracownik socjalnyDofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnychtel. 58 672-40-63 wew. 15Pokój nr 24
Ewa RojewskaInspektorDofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do sprzętu rehabilitacyjnegotel. 58 672-40-63 wew. 15Pokój nr 24
Anna Czajkowska- SiedliskaReferentDofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznychtel. 58 672-40-63 wew. 44Pokój nr 25

Druki do pobrania:

Wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON:

1. W zakresie opracowania, realizacji i ewaluacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych do zadań Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym należy:

 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu, samorządu województwa i innych organów oraz jednostek,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia wsparcia w oparciu o specjalistów zatrudnionych w Centrum,
 • obsługa  administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • realizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

2. W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
 • finansowanie i nadzór warsztatów terapii zajęciowej,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
  i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków  pomocniczych,
 • obsługa programów celowych PFRON.

Zachęcamy do składania za pośrednictwem  Systemu SOW wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (https://sow.pfron.org.pl/). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

3. W  zakresie opracowania i przedstawiania planów zadań oraz informacji o prowadzonej  działalności:

 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach,
 • prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwał i porozumień  zawartych z zarządem powiatu wejherowskiego,
 • stała koordynacja i wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowym Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 • kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

Ważne numery telefonów dla osób niepełnosprawnych:

Infolinia PFRON – 801 233 554 (numer jest bezpłatny)
Oddział PFRON w Gdańsku – (58) 350 05 00

Skip to content