Przeskocz do treści

AKTYWNY SAMORZĄD

Program "Aktywny samorząd" jest realizowany ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 2. Cele szczegółowe programu:
  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

W 2019 roku w ramach programu Aktywny Samorząd realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

UWAGA: w przypadku Beneficjentów występujących za pośrednictwem pełnomocnika do wniosku należy załączyć oświadczenie o następującej treści: oświadczenia dla pełnomocnika.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD 15 KWIETNIA DO 31 SIERPNIA 2019 ROKU.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 • Pierwszy termin naboru wniosków: od 4 do 30 marca 2019 r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).
 • Drugi termin naboru wniosków zostanie ogłoszony w drugiej połowie września (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).
Skip to content