Przeskocz do treści

AKTYWNY SAMORZĄD

Program "Aktywny samorząd" jest realizowany ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 2. Cele szczegółowe programu:
  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

W 2019 roku w ramach programu Aktywny Samorząd realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A - skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu na likwidację bariery transportowej:

 • Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
 • Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn górnych,z dysfunkcją narządu słuchu lub z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym na likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1, 3, i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.

Obszar C – skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu na likwidację barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D - skierowany jest do osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo lub zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka i dotyczy dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo innego kosztu ponoszonego z tytułu zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Moduł II

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II finansowany ze środków PFRON.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną, za pomocą systemu dedykowanego do obsługi osób niepełnosprawnych SOW (https://sow.pfron.org.pl/). Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 • Pierwszy termin naboru wniosków: od 4 do 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).
 • Drugi termin naboru wniosków od 20 września do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Skip to content