Przeskocz do treści

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki  użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O likwidację barier architektonicznych może ubiegać się osoba :
posiadająca  orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

jeżeli

– likwidacja bariery  jest uzasadniona potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności
, a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem,

ma trudności w poruszaniu się,

– jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może ubiegać się osoba która: 

a) ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

b) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jej stronie,

 Wysokość dofinansowania

1) Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawa prawna:

  1. a) ustawa z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2046 ze zm.)
  2. b) Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.
    w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U.  z 2015 roku, poz. 926);

Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w kancelarii PCPR (pok. Nr 2) lub listownie na adres PCPR przez cały rok.

Skip to content