Przeskocz do treści

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. U. rok 2013 poz. 1190);
  II. Warunki uzyskania dofinansowania
  O likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych może ubiegać się:
 2. Wnioskodawca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne (orzeczenie o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.)
  2. Pozostałe warunki uzyskania dofinansowania:
  1) Likwidacja barier jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
  2) Wnioskodawca nie ma zaległości wobec Funduszu,
  3) Wnioskodawca w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy,
  4) Wnioskodawca złoży w PCPR w Wejherowie wniosek wraz załącznikami o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych procedur,
  5) Wnioskodawca złoży w PCPR w Wejherowie wniosek wraz załącznikami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych procedur,
  6) Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednie na ten cel środki z PFRON, z wyjątkiem dofinansowania do zakupu komputera, o które nie mogą się ubiegać wnioskodawcy, którzy w okresie 5 lat otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON na zakup komputera.
  7) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
  III. Wymagane dokumenty
  W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć:
  1. Kompletnie wypełniony wniosek ( stanowiący załącznik nr 1 lub 2 do niniejszych procedur) wraz z uzasadnieniem.
  2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności o którym mowa w pkt. I ust. 1 procedury,
  3. Informację od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej uzasadniającą potrzebę likwidacji bariery w odniesieniu do niepełnosprawności zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszych procedur,
  4. Uwierzytelnione pełnomocnictwo lub kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
  5. W przypadku dzieci i młodzieży: opinię psychologa, pedagoga lub wychowawcy o potrzebach dziecka i możliwości rozwoju, rehabilitacji poprzez korzystanie z wnioskowanego sprzętu, w tym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (w przypadku ubiegania się o likwidację barier w komunikowaniu się),
  6. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki, (w przypadku ubiegania się o likwidację barier w komunikowaniu się),
  7. Zaświadczenie z PUP o rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia,
  8. Ofertę cenową wnioskowanych urządzeń lub sprzętu.
 3. Wysokość dofinansowania
 4. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 5. Zasady przyznawania dofinansowania
 6. Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych osoby niepełnosprawnej, która będzie korzystała ze sprzętu, jej potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz faktycznej możliwości osiągnięcia celów wyżej wymienionego zadania przez osobę korzystającą z wnioskowanego sprzętu.
  2. Dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych udziela się osobom niepełnosprawnym, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 7. Tryb postępowania
 8. Zasady ogólne
  1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania i realizacji wniosku:
  a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
  b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,
  c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców.
  2) Dokumenty dostarczane do Centrum przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku korespondencji.
  3) Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną w trybie art. 44 k.p.a.
  4) Podstawą przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
  5) Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.
  6) Podstawą przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych - w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
  7) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa przedkładając jego oryginał lub notarialnie poświadczony odpis.
  8) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania,.
  9) Wnioskodawca jest zobowiązany do:
  a. wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
  b. umożliwienia pracownikom PCPR przeprowadzenia kontroli,
  c. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia.
 9. Tryb rozpatrywania wniosków
  1) Wnioski można składać osobiście w kancelarii PCPR lub listownie na adres PCPR przez cały rok,
  2) Obieg dokumentacji odbywa się zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  3) Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

4) Ocena formalna wniosku:
1.pracownik merytoryczny sprawdza:
a) czy wniosek został złożony we właściwej instytucji,
b) czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu,
c) czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie,
d) czy wniosek jest kompletny,
e) czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki,
i w terminie 10 dni informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach,
2. w przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w terminie do 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie została odebrana, uznana jest za doręczoną.
3. w przypadku gdy pracownik merytoryczny poweźmie wątpliwość co do danych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, które mają wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. PCPR w wezwaniu określa termin złożenia wyjaśnień, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę,
4. PCPR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku oraz informuje Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia tego wniosku w terminie 7 dni.
5) Ocena merytoryczna wniosku:
a. wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają przekazane do oceny merytorycznej przez komisję ds. rozpatrywania wniosków,
b. komisja analizuje wnioski pod względem zgodności z kryteriami uprawniającymi do dofinansowania,
c. komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół , w którym zawiera informacje o przyznanych dofinansowaniach i przedkłada go dyrektorowi do zatwierdzenia,
d. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu go przez dyrektora,
pracownik merytoryczny przygotowuje umowę na dofinansowanie likwidacji
barier w komunikowaniu się i technicznych których wzór stanowi załącznik
nr 3 i 4 do niniejszych procedur,
e. umowa przed ostatecznym podpisaniem przez wnioskodawcę i osobę upoważnioną do reprezentowania Powiatu zostaje zatwierdzona pod względem formalno - prawnym przez radcę prawnego PCPR oraz pod względem finansowym przez główną księgową PCPR. Zatwierdzenie pod względem prawnym i rachunkowym następuje na egzemplarzu pozostających w PCPR.
f. pracownik merytoryczny zaprasza wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania osoby niepełnosprawnej do siedziby PCPR na podpisanie umowy.
g. pracownik merytoryczny na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę faktur i rachunków, dokonuje rozliczenia zadania. Sporządzone rozliczenie przekazuje do ponownego sprawdzenia pracownikowi zespołu Finansowo ? Księgowego PCPR, który potwierdza sprawdzenie rozliczenia słowami: sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym dnia ??. Rozliczenie dofinansowania przekazuje do akceptacji głównej księgowej, a następnie dyrektorowi PCPR.
h. pracownik merytoryczny po dokonaniu rozliczenia i zatwierdzeniu go przez dyrektora PCPR przygotowuje wniosek do wypłaty dofinansowania,
i. wypłaty dofinansowania dokonuje pracownik Zespołu Finansowo ? księgowego PCPR na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
j. po dokonaniu ostatecznego rozliczenia dofinansowania, pracownik merytoryczny informuje wnioskodawcę o sposobie rozliczenia zadania.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności- przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie,
  2. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
  3. Z dofinansowania do zakupu sprzętu AGD mogą skorzystać wyłącznie osoby z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku mieszkające samotnie lub z inna osobą niepełnosprawną, bądź samotnie wychowujące niepełnoletnie dzieci.
  4. Z dofinansowania do zakupu rowerów trójkołowych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu ruchu lub chorób neurologicznych.
  5. Druki wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych znajdują się na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl, w zakładce ? Druki do pobrania?.
  6. Wnioski można składać w godzinach urzędowania PCPR każdym czasie.

 

Skip to content