Przeskocz do treści

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2016 poz 2046) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. U. rok 2015 poz. 926);
  II. Warunki uzyskania dofinansowania
 2. O dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
 3. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  b. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji przedsięwzięcia,
  c. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
  d. złożą kompletny wniosek wraz z załącznikami w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację przedsięwzięcia. Jeśli wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na więcej niż jedno przedsięwzięcie, składa na każde z nich odrębny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
  2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wysokość dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% wartości kosztu przedsięwzięcia.
  2. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie obowiązani są udokumentować posiadanie środków własnych na realizację przedsięwzięcia w wysokości min. 40% kosztów zadania.

 

Informacje dodatkowe
1. Wnioski można składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację przedsięwzięcia w godzinach urzędowania PCPR.

 1. Druk wniosku o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób: wniosek PFRON - sport, kultura, turystyka i rekreacja
Skip to content