Przeskocz do treści

SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zasady i procedury dofinansowania ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. U. rok 2013 poz. 1190); ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672. j. t.)
II. Warunki uzyskania dofinansowania

 1. Złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami,
  2. Prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

III. Wymagane dokumenty
W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć:
1. Kompletnie wypełniony wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych procedur, wraz z uzasadnieniem
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
a. zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
2) w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:
a. potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
b. informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku
3. Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów UE dotyczących pomocy.

 1. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia , nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 1. Zasady przyznawania dofinansowania
 2. Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych osób niepełnosprawnych, które będą korzystały ze sprzętu, jej potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz faktycznej możliwości osiągnięcia celów wyżej wymienionego zadania przez osoby korzystające z wnioskowanego sprzętu.
  2. W przypadku podmiotów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2014 r. poz. 808) , dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
 3. Tryb postępowania
 4. Zasady ogólne
  1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania i realizacji wniosku:
  a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
  b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,
  c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców.
  2) Podstawą przyznania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej dofinansowania jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
  3) Dokumenty dostarczane osobiście lub listownie do Centrum przez wnioskodawcę są rejestrowane w dzienniku korespondencji.
  4) Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną.
  5) Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z załącznikami.
  6) Podstawą przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych - w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
  7) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania,.
  8) Wnioskodawca jest zobowiązany do:
  a. wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
  b. umożliwienia pracownikom PCPR przeprowadzenia kontroli,
  c. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia.
  2. Zasady rozpatrywania wniosków
  1. Wnioski można składać osobiście w kancelarii PCPR lub listownie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację przedsięwzięcia. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
  2. Rejestracja wniosku przez pracownika merytorycznego Zespołu ds. realizacji programów PFRON,
  3. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku oraz informuje się Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia tego wniosku w terminie 7 dni.
  4. Ocena formalna wniosku:
  1) pracownik merytoryczny sprawdza:
  a. czy wniosek został złożony we właściwej instytucji,
  b. czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu,
  c. czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie,
  d. czy wniosek jest kompletny,
  e. czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki,
  i w terminie 10 dni informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących w nim uchybieniach,
  a. w przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w terminie do 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie została odebrana, uznana jest za doręczoną.
  5. Ocena merytoryczna wniosku:
  1) wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają przekazane do oceny merytorycznej przez komisję ds. rozpatrywania wniosków,
  2) komisja analizuje wnioski pod względem zgodności z kryteriami uprawniającymi do dofinansowania i sporządza na tę okoliczność kartę oceny merytorycznej wniosku zgodnie z częścią C wniosku do niniejszych procedur,
  3) komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi do zatwierdzenia,
  4) o przyznaniu dofinansowania przesądza spełnienie kryteriów merytorycznych.
  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownik merytoryczny przygotowuje umowę na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych procedur,
  7. Umowa przed ostatecznym podpisaniem przez wnioskodawcę i osobę upoważnioną do reprezentowania Powiatu, zostaje zatwierdzona pod względem prawnym przez radcę prawnego PCPR oraz pod względem finansowym przez główną księgową PCPR. Zatwierdzenie pod względem formalno - prawnym i rachunkowym następuje na egzemplarzu pozostających w PCPR.
  8. Pracownik merytoryczny zaprasza wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania go na podpisanie umowy.
  9. Pracownik merytoryczny na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę faktur i rachunków, dokonuje rozliczenia zadania. Sporządzone rozliczenie przekazuje do ponownego sprawdzenia pracownikowi zespołu Finansowo - Księgowego PCPR, który potwierdza sprawdzenie rozliczenia słowami: sprawdzono pod względem rachunkowym dnia . Rozliczenie dofinansowania przekazuje do akceptacji dyrektorowi PCPR.
  10. Pracownik merytoryczny po dokonaniu rozliczenia i zatwierdzeniu go przez dyrektora PCPR przygotowuje wniosek do wypłaty dofinansowania,
  11. Wypłaty dofinansowania dokonuje pracownik Zespołu Finansowo -księgowego PCPR na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
  12. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia dofinansowania, pracownik merytoryczny informuje wnioskodawcę o sposobie rozliczenia zadania.
  VI. Informacje dodatkowe
 5. Druki wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego znajdują się na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl, w zakładce „Druki do pobrania”
  2. Wnioski można składać w godzinach urzędowania PCPR.
Skip to content