Przeskocz do treści

DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

I. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz. 926);

II. Warunki uzyskania dofinansowania

 1. Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

 jeżeli:

 • zakup przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz dofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 1. Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie może ubiegać się osoba która:

 1. ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 2. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie,

III. Wysokość dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 2. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w pkt 1 lit a i b i, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
 3. Kwota dofinansowania przyznana przez PCPR nie może być wyższa niż różnica całkowitego kosztu zakupu i kwoty dofinansowania przyznanego przez NFZ.
 4. Na każdy rok budżetowy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych określa limit dofinansowania w zależności od posiadanych środków.
 5. W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną, życiową lub losową (które zostaną udokumentowane) dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1 można zwiększyć nie więcej niż do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany lub nie więcej niż do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 6. Wnioski złożone wraz z fakturami niezrealizowane w roku bieżącym z powodu wyczerpania środków finansowych, mogą być realizowane w roku następnym, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i ponownym złożeniu wniosku przez Wnioskodawcę.

IV.   Informacje dodatkowe

 1. Druki wniosków o dofinansowanie w zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze znajdują się na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl, w zakładce „Druki do pobrania” i w siedzibie PCPR – kancelaria ogólna.
 2. Wnioski można składać w każdym terminie w godzinach urzędowania PCPR lub drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-200 Wejherowo, Sobieskiego 279A
Skip to content