Przeskocz do treści

DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. U. rok 2013 poz. 1190);
  II. Warunki uzyskania dofinansowania
 2. Wnioskodawca posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne (orzeczenie
  o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby,
  o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. oraz orzeczenie
  o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez MON, KRUS i MSWiA wystawione przed 01.01. 1998 r).
  2. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
  3. Wnioskodawca złoży w PCPR w Wejherowie wniosek wraz załącznikami.
  4. Wnioskodawca spełnienia kryterium dochodowe.
  5. Uzyskał dofinansowania do w/w sprzętu z Narodowego Funduszu Zdrowia,
  6. Osoby składające wniosek o dofinansowanie aparatu słuchowego, jeśli nie posiadają
  w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności zapisu, iż posiadają dysfunkcję narządu słuchu (oznaczenie literka ? L) zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub wyniku badania audiometrycznego, które będzie określało, iż występuje dysfunkcja narządu słuchu i jest potrzebne zaopatrzenie w środki pomocnicze w postaci aparatu słuchowego.

III. Obowiązki wnioskodawcy

 1. Wnioskodawca udaje się do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia do Narodowego Funduszu Zdrowia na dany środek pomocniczy bądź przedmiot ortopedyczny.
  2. Wystawione zlecenie wnioskodawca składa w oddziale Pomorskim Narodowego Funduszu Zdrowia, który znajduje się w Słupsku, celem uzyskania decyzji przyznającej dofinansowanie na środek pomocniczy lub przedmiot ortopedyczny.
  3. Po uzyskaniu decyzji przyznającej dofinansowanie wnioskodawca dokonuje zakupu wskazanego środka lub przedmiotu w sklepie medycznym lub innym sklepie, który wystawi fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający zakup.
  4. Wystawiona faktura VAT (lub inny dokument potwierdzający zakup) winna zawierać:

1) cenę przedmiotu,
2) kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
3) kwotę udziału własnego wnioskodawcy.
5. Po dokonaniu zakupu wnioskodawca zgłasza się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

 1. Wymagane dokumenty
 2. Kompletnie wypełniony wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych procedur,
  2. Kompletnie wypełniony wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób pełnoletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych procedur,
  3. Do wniosku należy dołączyć:
  a. kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności o którym mowa w pkt I ust. 1 procedur,
  b. oświadczenie potwierdzające  wysokość osiąganych dochodów netto wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, (dokumenty potwierdzające wysokość dochodu do wglądu),
  c. zaświadczenie lekarskie lub wynik badania audiometrycznego  które będzie określało, iż występuje dysfunkcja narządu słuchu i jest potrzebne zaopatrzenie w środki pomocnicze w postaci aparatu słuchowego.
  d. uwierzytelnione pełnomocnictwo lub kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
  e. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
  f. fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego osoby niepełnosprawnej lub inny dokument  potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizowanego zlecenia, kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze, albo kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz terminem zlecenia od momentu przyjęcia do realizacji.
 3. Wysokość dofinansowania
 4. Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, albo
  2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt 1, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
  3. Kwota dofinansowania przyznana przez PCPR nie może być wyższa  niż różnica całkowitego kosztu zakupu i kwoty dofinansowania przyznanego przez NFZ.
  4. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania oblicza się  przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w pkt 1 i 2, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
  VI. Zasady przyznawania dofinansowania
 5. Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych osób niepełnosprawnych, jej potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  2. Na każdy rok budżetowy  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych określa limit dofinansowania w zależności od posiadanych środków.
  3. W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną, życiową lub losową dofinansowanie, o którym mowa w pkt 2 można zwiększyć do 100 % lub 150 % sumy kwoty limitu.
  4. Wnioski złożone wraz z fakturami niezrealizowane w roku bieżącym z powodu wyczerpania środków finansowych, mogą być realizowane w roku następnym, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i ponownym  złożeniu wniosku przez Wnioskodawcę.

VII. Tryb postępowania

 1. Zasady ogólne
  1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania i realizacji wniosku:
  a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie
  z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
  b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,
  c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców.
  2) Dokumenty dostarczane do Centrum przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku korespondencji.
  3) Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest  za doręczoną.
  4) Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest wniosek
  o dofinansowanie wraz z załącznikami.
  5) Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz
  z załącznikami.
  6) Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych - w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
  7) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie .
  8) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację wniosku np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania.
  9) Wnioskodawca jest zobowiązany do:
  a. wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
  b. umożliwienia pracownikom PCPR przeprowadzenia kontroli,
  c. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia.
 2. Zasady rozpatrywania wniosków:
  1. Rejestracja wniosku przez pracownika kancelarii ogólnej PCPR w dzienniku korespondencji,
  2. Obieg dokumentacji odbywa się zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
  3. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni  od dnia złożenia kompletnego wniosku oraz informuje się Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia tego wniosku w terminie 7 dni.
  3. Ocena formalna wniosku:
  1) pracownik merytoryczny sprawdza:
  a. czy wniosek został złożony we właściwej instytucji,
  b. czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu,
  c. czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie,
  d. czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki,
  e. czy wniosek jest kompletny,
  i w terminie 10 dni informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach,
  2) w przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie ich
  w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie została odebrana, uznana jest za doręczoną.
  3) w przypadku gdy pracownik merytoryczny poweźmie wątpliwość co do danych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, które mają wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. W wezwaniu określa się termin złożenia wyjaśnień, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Druki wniosków o dofinansowanie w zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze znajdują się na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl, w zakładce „Druki do pobrania” i w siedzibie PCPR - kancelaria ogólna.
  2. Wnioski można składać w godzinach urzędowania PCPR w każdym czasie.
  3. O dofinansowanie mogą ubiegać się indywidualnie osoby niepełnosprawne.
  4. Kryterium dochodowe oznacza - przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
  o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć:
  1) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  6. Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości kwartalnego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS.
  7. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wg kolejności wpływających wniosków aż do wyczerpania środków finansowych PFRON.
Skip to content