Przeskocz do treści

USŁUGI TŁUMACZA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA

Zasady i procedury dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika dla osób niepełnosprawnych
I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. rok 2011 nr 127 poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. U. rok 2013 poz. 1190); ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( z 19 sierpnia 2011 nr 209, poz. 1243 ).
II. Warunki uzyskania dofinansowania

 1. Dofinansowanie może uzyskać jedynie osoba głuchoniema lub głuchoniewidoma, co musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty określającym rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika).
  2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
  3. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
  4. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które na nocy przepisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług.

III . Wymagane dokumenty
1. Kompletnie wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych procedur.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a. kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu),
b. zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika) zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszych procedur,
c. w przypadku tłumaczenia zajęć lekcyjnych -  harmonogram planu zajęć
d. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kserokopię zaświadczenia lub wyroku sądu
o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),
e. w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika ? kserokopię pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu),
f. dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo - Migowy), SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) - dotyczy wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługi,
g. aktualne zaświadczenie z uczelni / szkoły o pobieraniu nauki,
h. pisemną zgodę władz szkoły/ uczelni na udział tłumacza języka migowego na zajęciach,
i. pisemną zgodę wskazanego tłumacza na tłumaczenie zajęć

 1. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
V. Zasady przyznawania dofinansowania usługi tłumacza języka migowego
lub tłumacza - przewodnika dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli usługa umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności - dotyczy osób głuchoniemych i głuchoniewidomych.

 1. Tryb postępowania
  1. Zasady ogólne
  1) Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania i realizacji wniosku:
  a. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
  b. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,
  c. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców.
  2) Dokumenty dostarczane do Centrum przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane
  w dzienniku korespondencji.
  3) Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną.
  4) Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
  5) Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.
  6) Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
  7) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie
  8) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania.

9) Wnioskodawca jest zobowiązany do:
a. wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
b. przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia.

 1. Zasady rozpatrywania wniosku
  1) Rejestracja wniosku przez pracownika kancelarii ogólnej PCPR w dzienniku korespondencji,
  2) Rejestracja wniosku przez pracownika merytorycznego Zespołu ds. realizacji programów PFRON,
  3) Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
  4) Ocena formalna wniosku:
  1. pracownik merytoryczny sprawdza:
  a. czy wniosek został złożony we właściwej instytucji,
  b. czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu,
  c. czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie,
  d. czy wniosek jest kompletny,
  e. czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki,
  i niezwłocznie informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach,
  a) w przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w terminie do 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie została odebrana, uznana jest za doręczoną.
  b) w przypadku gdy pracownik merytoryczny poweźmie wątpliwość co do danych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, które mają wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. PCPR w wezwaniu określa termin złożenia wyjaśnień, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.

5) Ocena merytoryczna wniosku:
a. wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają przekazane do oceny merytorycznej przez komisję ds. rozpatrywania wniosków,
b. komisja analizuje wnioski pod względem zgodności z kryteriami uprawniającymi do dofinansowania,
c. komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi do zatwierdzenia,
d. o przyznaniu dofinansowania przesądza spełnienie kryteriów merytorycznych.
6) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownik merytoryczny przygotowuje umowę na dofinansowanie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych procedur,
7) Umowa przed ostatecznym podpisaniem przez wnioskodawcę i osobę upoważnioną do reprezentowania Starosty Wejherowskiego zostaje zatwierdzona pod względem prawnym przez radcę prawnego PCPR oraz pod względem finansowym przez główną księgową PCPR. Zatwierdzenie pod względem prawnym i rachunkowym następuje na egzemplarzu pozostających w PCPR.
8) Pracownik merytoryczny zaprasza wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania osoby niepełnosprawnej na podpisanie umowy.
9) Pracownik merytoryczny na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę faktur i rachunków, dokonuje rozliczenia zadania. Sporządzone rozliczenie przekazuje do ponownego sprawdzenia pracownikowi zespołu Finansowo - Księgowego PCPR, który potwierdza sprawdzenie rozliczenia słowami: sprawdzono pod względem rachunkowym dnia . Rozliczenie dofinansowania przekazuje do akceptacji Dyrektorowi PCPR.
10) Pracownik merytoryczny po dokonaniu rozliczenia i zatwierdzeniu go przez Dyrektora PCPR przygotowuje wniosek do wypłaty dofinansowania,
11) Wypłaty dofinansowania dokonuje pracownik Zespołu Finansowo - księgowego PCPR na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
12) Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia dofinansowania, pracownik merytoryczny informuje wnioskodawcę o sposobie rozliczenia zadania.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Druk wniosku o dofinansowanie usług tłumacza jeżyka migowego lub tłumacza przewodnika znajduje się na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl w zakładce - Niepełnosprawność „Dofinansowania PFRON”
  2. Wnioski można składać w godzinach urzędowania PCPR.
Skip to content