Przeskocz do treści

TURNUSY REHABILITACYJNE

Turnus rehabilitacyjny to forma rehabilitacji społecznej i przysługuje tym osobom niepełnosprawnym, które takiej rehabilitacji wymagają. Nie należy utożsamiać turnusu rehabilitacyjnego z pobytem sanatoryjnym, bowiem ideą turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON nie jest rehabilitacja lecznicza.

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona
z elementami wypoczynku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym powinno poprawić sprawność psychofizyczną, ale przede wszystkim rozwijać umiejętności społeczne uczestników poprzez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację
i rozwijanie zainteresowań.

 

O dofinansowanie do ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się: osoba posiadająca orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., które ma wskazania do rehabilitacji społecznej.

O dofinansowanie do ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie może ubiegać się osoba która:

  1. ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  2. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących  po jej stronie,
Skip to content