ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Telefon 58 672 27 02, 58 672 40 63 wew. 19, wew. 25

Skład Zespołu

Przewodnicząca Zespołu

 • Iwona Romanowska – Przewodniczący

Sekretarz

 • Anna Domnik – Sekretarz

Pracownicy

 • Jadwiga Przybylska,
 • Marzena Ogrodowska – Referent,
 • Marek Szlejf – Doradca zawodowy,
 • Danuta Majchrowicz – Pracownik socjalny

O Powiatowym Zespole ds.Orzekania o  Niepełnosprawności w Wejherowie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie (w skrócie PZON) utworzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa jako pierwsza instancja. Zespół powołuje Starosta po uzyskaniu zgodą Wojewody w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Szczegółowe zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniu do ulg i uprawnień, a także trybu postępowania przy orzekaniu, składu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołów orzekających i sposobu działania tych zespołów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 139, poz.1328 ze zm.).

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Druki wniosków o wydanie:

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • legitymacji,

udostępniany jest zainteresowanym w dziale pliki do pobrania

Procedury

Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia musi być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku do Zespołu przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się zainteresowany oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Składane do PZON wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, po określeniu specjalności przewodniczącego składu orzekającego do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka.

O terminie posiedzenia składu orzekającego w celu przeprowadzenia badania stanu zdrowia, osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dziecka powiadamiany jest na piśmie.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Bardzo prosimy o dostarczanie kserokopii dokumentacji medycznej (oryginały do wglądu, bądź kopie potwierdzone już za zgodność z oryginałem przez ośrodki zdrowia, poradnie specjalistyczne itp.) Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia skutkować będzie odmową przyjęcia wniosku w sprawie wydania orzeczenia.

Informujemy także, że nie świadczymy usług ksero!

Stopnie niepełnosprawności

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)  wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Ustawa definiuje niezdolność do samodzielnej egzystencji jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się, komunikację i komunikowanie się.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej i inne placówki, np. turnusy rehabilitacyjne, zasiłki z pomocy społecznej),
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym, tj. karta parkingowa,
 • prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju,
 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów np. ulgi telekomunikacyjne i inne

Legitymacje

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymacje osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • kserokopię ważnego orzeczenia,
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Pani Iwona Romanowska przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Zespołu w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 w pokoju nr 10.

KARTA PARKINGOWA

Zasady wydawania kart parkingowych I. Informacje ogólne Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się …

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać: obywatel polski, zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu   Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: Dziecku w wieku do 16 lat – jeśli zostało uznane za niepełnosprawne. Osobie w wieku powyżej 16 lat – jeśli jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym (zgodnie z orzeczeniem lekarskim), a niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym …

PRAWO DO ZAMIESZKIWANIA W ODDZIELNYM POKOJU

Przy ocenie tego wskazania bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, a mianowicie, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjologicznych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego: Należy udać się do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania (np. może to być urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej) i …

INNE ULGI

ulga w abonamencie RTV ulga w abonamencie w telekomunikacji ulgi na przejazdy PKS/PKP podatki – odliczenia od dochodu zwolnienia z podatków lokalnych ulgi pocztowe ulgi wstępu do muzeum uprawnienia dla pracownika niepełnosprawnego UWAGA! Te informacje są tylko poradnikiem i nie może stanowić za dowód w celu ubiegania się o poszczególne ulgi. Osoby, których dotyczą zwolnienia …