INNE ULGI

UWAGA! Te informacje są tylko poradnikiem i nie może stanowić za dowód w celu ubiegania się o poszczególne ulgi. Osoby, których dotyczą zwolnienia prosimy o dokładniejsze zapoznanie się z ustawami.

PODATKI – ODLICZENIA OD DOCHODU

Osobom niepełnosprawnym przysługują szczególne uprawnienia w zakresie prawa podatkowego. Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu – wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, Za wydatki te uważa się wydatki …

ULGA W ABONAMENCIE RTV

ABONAMENTU RTV NIE PŁACĄ: Osoby niepełnosprawne, z orzeczeniem o: I grupie inwalidztwa, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, znacznym stopniu niepełnosprawności, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego oraz zaświadczenia o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego, albo orzeczenia właściwej instancji sądu …

ULGA W ABONAMENCIE W TELEKOMUNIKACJI

Udziela następujących rabatów w opłatach za usługi telekomunikacyjne, osobom niepełnosprawnym: za przyłączenie urządzenia końcowego do sieci TP – rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług, w abonamencie telefonicznym – rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej: planu TP 60 minut za darmo, planu TP startowego, planu TP socjalnego, planu TP standardowego, planu …

ULGI NA PRZEJAZDY PKS/PKP

Wszystkie ulgi obowiązują tylko w 2 klasie pociągów, tylko w określonych kategoriach pociągów oraz na podstawie określonych rodzajów biletów (szczegóły te zawarte są poniżej, w opisach uprawnień wyróżnionych grup). Ulgi nie dotyczą przejazdów pociągami EuroCity i InterCity w komunikacji międzynarodowej oraz przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej. Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów w klasie 2 – …

ULGI POCZTOWE

Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to m.in.: bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien również przyjąć od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconą przesyłkę (nie może to być przesyłka rejestrowana). Do powyższych udogodnień mają prawo osoby: z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, niewidome lub ociemniałe. Zapotrzebowanie na usługę …

ULGI WSTĘPU DO MUZEUM

Wprowadzenie ulg w opłatach jest obowiązkiem muzeów państwowych. Ulgowe bilety mogą kupować: osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami oraz renciści, emeryci, nauczyciele, studenci i uczniowie. Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do lat 7. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r.w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty …

UPRAWNIENIA DLA PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zmniejszony wymiar czasu pracy obowiązuje …

ZWOLNIENIA Z PODATKÓW LOKALNYCH

Osoby niepełnosprawne (niewidome, głuchonieme, niedołężne) są zwolnione z płacenia podatku od posiadania psów (będących pomocą dla tych osób) na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (niezdolności do pracy, inwalidztwie). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./.