FORMY WSPARCIA DLA DZIECI I RODZIN

Oferujemy wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w formie:

– ogólnej diagnozy dziecka

– diagnoza FAS

– diagnozy psychologicznej

– konsultacji psychologicznej

– konsultacji pedagogicznej

– zajęć socjoterapeutycznych

– grup wsparcia

– doradztwa zawodowego

– szkoleń i warsztatów

Oferujemy wsparcie dla rodziców zastępczych i osób prowadzących RDD w formie:

-badań psychologicznych

– konsultacji psychologicznych

– konsultacji psychiatrycznych

– konsultacji pedagogicznych

– poradnictwa kompetencji

– grup wsparcia

– doradztwa zawodowego dla usamodzielniających się wychowanków

– „Szkoły dla rodziców zastępczych”

– szkoleń i warsztatów

Szczególnych informacji o formach i terminach wsparcia udziela Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – I piętro pokój nr 16 lub pod nr telefonu 58 672-40-63 wew.16