Przeskocz do treści

ŚWIADCZENIA

Telefon do Zespołu:

58 672-40-63,

58 672-27-02, wew. 29 i 42

adres mailowy: zs@pcprwejherowo.pl

Kierownik Zespołu ds. Świadczeń

 • Justyna Mikiciuk  (nr tel. wew. 42)

Pracownicy Zespołu:

  • Ewa Drzymalska (nr tel. wew. 29)
  • Aleksandra Pioch ( nr tel. wew. 29)
  • Liliana Protasiuk  (nr tel. wew. 42)
  • Zdzisława Rek  (nr tel. wew. 29)
  • Natalia Szlas  (nr tel.  wew. 42)

Do zadań Zespołu ds. Świadczeń należy w szczególności:

 1. sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, RDD,
 2. sporządzanie umów w sprawie  zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 3. sporządzanie umów dla rodzin pomocowych,
 4. prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 5. przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń:
  • na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
  • dotyczących zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością,
  • dotyczących wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  • na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny,
  • na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo),
  • na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i RDD,
  • na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu  lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i RDD,
  • dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - zgodnie z przepisami,
 6. przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,
 7. sporządzanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 8. ustalanie sytuacji  osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia,
 9. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10. sporządzanie zestawień do wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,
 11. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo - finansowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci umieszczonych
  w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu,
 13. sporządzanie zestawień za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu innego powiatu, celem wystawienia noty księgowej przez Zespół FK,
 14. udzielanie pomocy cudzoziemcom ze statusem uchodźcy,
 15. sporządzanie projektów porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi warunków przyjęcia i pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 16. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka i aktów wykonawczych do ustawy.
Skip to content