ŚWIADCZENIA

Telefon do Zespołu: 58 672 – 40 – 63, 58 672 – 27 – 02 wew. 29 i 42

Kierownik Zespołu ds. Świadczeń

 • Justyna Mikiciuk  (nr tel. wew. 42)

Pracownicy Zespołu:

 • Ewa Drzymalska (nr tel. wew. 29)
 • Liliana Protasiuk  (nr tel. wew. 42)
 • Zdzisława Rek  (nr tel. wew. 29)
 • Natalia Szlas  (nr tel. wew. 42)

 

Do zadań Zespołu ds. Świadczeń należy w szczególności:

 1. sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, RDD,
 2. sporządzanie umów w sprawie  zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 3. sporządzanie umów dla rodzin pomocowych,
 4. prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 5. przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń:
  1. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
  2. dotyczących zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością,
  3. dotyczących wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  4. na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny,
  5. na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo),
  6. na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i RDD,
  7. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu  lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i RDD,
  8. dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – zgodnie z przepisami,
 6. przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,
 7. sporządzanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 8. ustalanie sytuacji  osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia,
 9. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10. sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,
 11. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo – finansowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu,
 13. sporządzanie zestawień za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu innego powiatu, celem wystawienia noty księgowej przez Zespół FK,
 14. przyjmowanie wniosków  ośrodków pomocy społecznej dotyczących umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej,
 15. sporządzanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej,
 16. przyjmowanie z ośrodków pomocy społecznej podań wraz wymaganą dokumentacją osób ubiegających się o uczestnictwo w ośrodku wsparcia,
 17. sporządzanie decyzji administracyjnych o skierowaniu osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy           i o odpłatności za pobyt w  Środowiskowym Domu Samopomocy,
 18. udzielanie pomocy cudzoziemcom ze statusem uchodźcy.

DODATEK „500+” DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

DODATEK 500+ DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ wniosek o dodatek wychowawczy

PROCEDURY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ I OBIEGU DOKUMENTÓW

PROCEDURY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ I OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ ICH WZORÓW W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE DOTYCZĄCYCH USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ   TREŚĆ PROCEDUR 1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy czasowej w związku z wypoczynkiem – pełnienie funkcji rodziny pomocowej 2. Wzór wniosku o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki …