PROCEDURY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ I OBIEGU DOKUMENTÓW

PROCEDURY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ I OBIEGU DOKUMENTÓW
ORAZ ICH WZORÓW
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE DOTYCZĄCYCH USTAWY O WSPIERANIU RODZINY
I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

TREŚĆ PROCEDUR

1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy czasowej w związku z wypoczynkiem – pełnienie funkcji rodziny pomocowej

2. Wzór wniosku o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

3. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

4. Wzór wniosku o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością

5. Wzór wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego

6. Wzór wniosku o przyznanie dodatku do zryczałtowanej kwoty

7. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku

8. Wzór wniosku o przyznanie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

9. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mający wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem

10. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego

11. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z remontem

12. Wzór rozliczenia przyznanych środków na remont