Przeskocz do treści

Ważna informacja dla rodzin zastępczych!!!

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2012 roku  w życie  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. buffalo bills Jerseys cheap z 2011 r. Nr 149, poz. 887) wraz z jej  nowelizacją z dnia 15 grudnia 2011r.( Dz. U. z 2011 r., Nr 288,poz.1690)  informujemy, że zgodnie z wholesale buffalo bills Jerseys reggie art. 226 ust. 5 ww. ustawy ?Sprawy o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia Kirk Mclean Womens Jerseys w życie niniejszej ustawy, podlegają, z zastrzeżeniem ust. 9, rozpatrzeniu na Kirk Mclean Womens Jerseys zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych, na wniosek osoby otrzymującej te świadczenia, dodatki i Authentic Buster Skrine Jerseys wynagrodzenia.?, oraz ust.6
? Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w terminie 1 buffalo bills Jerseys cheap miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy?.
oraz ust.8 ?W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 6, do spraw, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy niniejszej wholesale buffalo bills Jerseys reggie ustawy?.

Powyższe oznacza, że rodziny zastępcze oraz Buffalo Bills Jerseys osoby prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego mogą Authentic Buster Skrine Jerseys dokonać wyboru czy chcą pozostać na zasadach finansowania dotychczasowych czy na zasadach ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Oznacza to, że Buffalo Bills Jerseys rodzina zastępcza wybiera świadczenia dla siebie korzystniejsze.

Pracownicy Zespołu ds. świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie służą radą i pomocą w podjęciu przez Państwa decyzji pod nr tel. 58 672 40 63 w. 42 lub 29

Jeśli rodziny zastępcze lub osoby prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego wybiorą zasady finansowania dotychczasowe tj. do dnia 31.12.2011 roku, zobowiązane Quincy Enunwa Youth Jerseys są do złożenia stosownego wniosku osobiście lub za pośrednictwem poczty w Powiatowym Centrum Quincy Enunwa Youth Jerseys Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie  do dnia 31 stycznia 2012 roku.

Wzór wniosku do pobrania

Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkuje przyznaniem świadczenia w wysokości określonej w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 roku.