Przeskocz do treści

W związku założeniami Programu Korekcyjno–Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/XVIII/285/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2021-2025, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że od dnia 04 maja 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r. prowadzi nabór uczestników do programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w 2022 r. Program przeznaczony będzie dla osób, które zgłosiły się dobrowolnie bądź, których uczestnictwo w programie związane jest z decyzją sądu, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, grupy roboczej, Policji, GKRPA, OPiRPA.

Zajęcia planowane są w okresie od czerwca 2022 r. do września 2022 r., raz w tygodniu po cztery godziny, w siedzibie PCPR ul. Jana III Sobieskiego 279A. Udział w programie jest nieodpłatny.

Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl, osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie osobiście lub za pośrednictwem poczty we wskazanym wyżej terminie.

Do pobrania DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE KOREKCYJNO – EDUKACYJNYM

W przypadku pytań proszę o kontakt z Mirosławem Bigot tel. 58 672 27 02.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza do składania ofert

na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegóły zapytania dostępne tutaj.

Wersja edytowalna formularza ofertowego tutaj.

Ofertę z dopiskiem „Oferta na realizację programu  korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy” można składać do 20.05.2022 r.

ZAPRASZAMY!

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ DO ZESPOŁU KONTROLI ZARZĄDCZEJ w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 09.05.2022 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). 

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko wychowawcy 2 - etaty  w Zespole ds. Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pedagoga w wymiarze 1 etatu w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowoz dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Pedagoga w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w terminie do 13.05.2022r. do godz. 15.00.

Szczegóły ogłoszenia dostępne tutaj.

aktualne informacje o pomocy Ukraninie

Ważne informacje dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w Powiecie Wejherowskim

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię skierowaną do osób potrzebującym pomocy. Pod numerem +48 47 721 75 75 można uzyskać informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchamia specjalną infolinię – +48 22 523 88 80 dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie.

Poniżej szczegóły pomocy dla obywateli Ukrainy:

Pomoc dla obywateli Ukrainy


Управління у справах іноземців підготувало спеціальну гарячу лінію для людей, які потребують допомоги. За телефоном +48 47 721 75 75 ви можете отримати інформацію про пункти прийому, умови, правила в’їзду та перебування в Польщі.

Міністерство закордонних справ відкриває спеціальну гарячу лінію – +48 22 523 88 80 для громадян Польщі та власників Карти поляка, які проживають в Україні.

Допомога громадянам України.

Допомога громадянам України


Управление по делам иностранцев подготовило специальную телефонную линию для нуждающихся в помощи. По телефону +48 47 721 75 75 можно получить информацию о пунктах приема, условиях, правилах въезда и пребывания в Польше.

Министерство иностранных дел запускает специальную горячую линию - +48 22 523 88 80 для граждан Польши и держателей Карты поляка, проживающих в Украине.

Помощь для граждан Украины

Помощь для граждан Украины


The Office for Foreigners has prepared a special helpline addressed to people in need of help. By calling +48 47 721 75 75 you can get information about reception points, conditions, rules of entry and stay in Poland.

The Ministry of Foreign Affairs is launching a special hotline - +48 22 523 88 80 for Polish citizens and holders of the Pole's Card residing in Ukraine.

Below are the details of assistance for Ukrainian citizens.

Help for Ukrainian citizens

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie 
mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie funkcjonowania Zespołu prowadzi nabór lekarzy posiadających, co najmniej I stopień specjalizacji z dziedzin: Internista, Laryngolog, Ortopeda, Chirurg, Pediatra, celem powołania na członków PZON
w Wejherowie

Zakres realizacji zadań:

Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:

 1. analizowanie złożonego wniosku wraz z dokumentacją medyczną mającą wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 2. udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia osoby orzekanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
 3. wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 4. sporządzanie konsultacji specjalistycznych w zakresie swojej specjalności na wniosek lekarza przeprowadzającego analizę merytoryczną wniosku wraz z dokumentacją.

Wymaganie niezbędne:

 1. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 2. specjalizacja z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 3. odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności w Gdańsku,  zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania
  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez wojewodę).

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. dyplom ukończenia studiów medycznych,
 3. dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza wystawiony przez Okręgową Izbę Lekarską,
 4. dyplom uzyskania tytułu specjalisty,
 5. zgoda na powołanie do Zespołu,
 6. w przypadku posiadania zaświadczenia Wojewody uprawniające do orzekania
  o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (kopia zaświadczenia).

Miejsce składanie dokumentów (za pośrednictwem poczty lub osobiście):

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie,
ul. Sobieskiego 279A z dopiskiem „Nabór członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie” Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 672 27 02, 58 672 40 63 wew. 25.

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE W ZWIĄZKU Z COVID-19 OD 23 MARCA 2021 R.

Od 23 marca br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie ponownie pracuje wewnętrznie, a wszelkie indywidualne wizyty klientów odbywają się w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym umówieniu.

Prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając kopertę do skrzynki umieszczonej przy wejściu do urzędu.

Wyjątkiem jest odbiór legitymacji oraz karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, który będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą zainteresowaną.

Wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wszelkie wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne w zwyczajowy sposób.

Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się poprzez email lub telefon.

DRUKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.PCPRWEJHEROWO.PL
W ZAKŁADCE „DRUKI DO POBRANIA”

Prosimy o wyrozumiałość ze względu na aktualny stan zagrożenia epidemicznego i liczne przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Adresy email oraz nr telefonów do poszczególnych Zespołów:

Zespół Obsługi Osób Niepełnosprawnych i Starszych

 1. Obsługa wniosków w ramach Programu „ Aktywny Samorząd”, turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych przez system SOW www.sow.pfron.org.pl tel. do osoby obsługującej tel. 607 – 101 – 093, tel. 58 672 40 63 wew. 15, 26, 44, 58 672 27 02 wew. 15, 26, 44
 2. Dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych - tel. 58 672 40 63 wew. 15, 26, 44, 58 672 27 02 wew. 15, 26, 44 email: pon@pcprwejherowo.pl
 3. Sprawy związane z umieszczaniem w Domach Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy tel. 58 672 40 63 wew. 26 email: zbigniew.chuchala@pcprwejherowo.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

1) wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych Tel. 58 672 27 02 wew. 51, Tel. 58 672 40 63 wew. 51, email: weronika.langa@pcprwejherowo.pl

2) orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności Tel. 58 672 27 02 wew. 19, 12, 52, Tel. 58 672 40 63 wew. 19, 12, 52

email: anna.kosiedowska@pcprwejherowo.pl, jacek.drewa@pcprwejherowo.pl, marzena.ogrodowska@pcprwejherowo.pl, kancelaria@pcprwejherowo.pl

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej

Tel. 58 672 40 63 wew. 32, 34, 37, Tel. 58 672 27 02 wew. 32, 34,37 Tel. kom. 790 481 681,Tel. kom.533 804 563, email: cik@pcprwejherowo.pl

Zespół ds. Świadczeń (dla rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków)

Tel. 58 672 40 63 wew. 42, 29,Tel. 58 672 27 02 wew. 42, 29email: zs@pcprwejherowo.pl

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

sprawy dotyczące obsługi rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków
Tel. 58 672 40 63 wew. 21, 16, 30 tel. 58 672 27 02 wew. 16, 21, 30
email: rz@pcprwejherowo.pl

Specjaliści zespołu pieczy zastępczej przyjmować będą klientów w formie zdalnej (telefonicznie lub online). W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość spotkań w siedzibie PCPR. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt ze specjalistami w podanych godzinach pracy lub koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Forma spotkania zostanie ustalona w porozumieniu z klientem.

Psycholodzy:

Katarzyna Parchemtel. 537 337 191 e-mail: katarzyna.parchem@pcprwejherowo.pl wtorki 8:00-16:00, środa 08:00-18:00, czwartki 8:00-15:00, piątki 8:00-15:00
Kamila Kowalskatel.537 321 671 e-mail: kamila.kowalska@pcprwejherowo.pl poniedziałki 8:00-12:00, wtorki: 7:30-17:00, środy 7:30-11:30, czwartki 7:30-16:00,
Ewelina Malińskatel. 537 241 733 e-mail: ewelina.malinska@pcprwejherowo.pl, poniedziałki: 08:00-18:00, wtorki 08:00-16:00, środy 08:00-16:00, czwartki 08:00-16:00, piątki 08:00-14:00
Karolina Czaja tel. 58 672 40 63 wew. 23, e-mail: karolina.czaja@pcprwejherowo.pl,  poniedziałki: 08:00-16:00, wtorki 08:00-16:00, środy 08:00-16:00, czwartki 10:00-18:00, piątki 08:00-16:00

Pedagog:
Mariola Chełminiacka - Mazur
 tel. 533 811 955, e-mail: mariola.chelminiacka-mazur@pcprwejherowo.pl poniedziałki 08:00-15:30, wtorki 8:00-14:00, środy 8:00-15:30, czwartki 8:00-15:30

Zespół ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

sprawy dotyczące obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Tel. 58 672 40 63 wew. 33
email: ip@pcprwejherowo.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, iż w związku z realizacją Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego poszukujemy Asystentów osoby niepełnosprawnej.

Treść ogłoszenia dostępna tutaj:
Ogłoszenie dot. Asystenta osoby niepełnosprawnej

Czytaj dalej... "SZUKAMY ASYSTENTÓW OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, iż w związku z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego poszukujemy osób chcących świadczyć usługi opieki wytchnieniowej.

Treść ogłoszenia dostępna tutaj:
Ogłoszenie dot. osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Czytaj dalej... "SZUKAMY KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ"
Skip to content