Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Czytaj dalej... "RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE “OPIEKA WYTCHNIENIOWA”"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza naboru na 4 stanowiska (dietetyk, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka) w związku z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Treść ogłoszeń dot. poszczególnych stanowisk jest dostępna tutaj:
Dietetyk
Pielęgniarka
Psycholog
Rehabilitant

Pod tymi linkami można zapoznać się z programem oraz regulaminem dotyczącym Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021:
Program
Regulamin

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 44.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. od 1 czerwca 2021 r. ulegają zmianie kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i będą wynosić:

 1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej - nie mniej niż 746,00 zł.
 • Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka - nie mniej niż 1.131,00 zł. 
 • Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem
  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - nie mniej niż 227,00 zł.
 • Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - nie mniej niż 227,00 zł.
 • Pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej - nie mniej niż 566,00 zł.
 • Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3.730,00 zł.
 • Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
 • nie mniej niż  7.458,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3.730,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat,
 • nie mniej niż 1.865,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
 • Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 1.695,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mniej niż 3.390,00 zł.

Zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego nr IV/XXXIII/409/14 z dnia 28 marca  2014 roku w sprawie podwyższenia wysokości pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pełnoletnie osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, całodobowe młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze pomoc podwyższono do kwoty 600,00 zł. Uchwała weszła w życie
w dniu 8 maja 2014r.

Skip to content