Przeskocz do treści

Osoby biorące udział w projekcie "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim" oraz ich otoczenie zapraszamy na zajęcia z nordic walking.

Wtorek: 12.30-13.30

Czwartek: 13.30-14.30

Zapisy w biurze projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 23 lub telefonicznie 58 672 40 63, wew. 23.

Istnieje możliwość wypożyczenia kijków.

Zajęcia odbywać będą się w Parku Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i człowieka. Niech wielkanocne życzenia, pełne nadziei i miłości, przyniosą spokój i radość, a ciepłe uśmiechy, pogodne myśli i nadzwyczajne szczęście zagoszczą w sercach.

Życzy dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.06.2011 r. do 31.12.2013 r. zadania z zakresu pomocy społecznej  dotyczącego pozyskiwania i szkolenia osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1.06. 2011 r. do 31.12.2013 r. Termin składania ofert: do 9 maja 2011 r. Treść ogłoszenia i rozporządzenie w plikach do pobrania.

W dniu 14 lutego 2011 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wejherowskiego tematem, którego było omówienie zasad realizacji zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szkolenie prowadził Artur Gluziński, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W szkoleniu wzięło udział 29 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina może skorzystać w naszym Ośrodku z pomocy: psychologa, radcy prawnego, pedagoga i pracownika socjalnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

  • Dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej
  • Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • Nie są lub nie były pozbawione i ograniczone władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona
  • Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu
  • Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim
  • ?Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • ?Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu.

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A,

Tel. (58) 672 ? 40 ? 63, e ? mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl

Mamy zaszczyt zaprosić na szkolenie dla organizacji pozarządowych działających  w powiecie wejherowskim, które odbędzie się 14 lutego 2011 roku, w godzinach od 10.00 do 14.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej  (III p.) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, przy ulicy Sobieskiego 279A.

Tematem szkolenia będzie omówienie zasad realizacji zadań z zakresu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojego udziału bezpośrednio do Pani Magdaleny Pestki – pracownika Działu Rehabilitacji Społecznej pod numerem telefonu:  58  672-40-63, wew.15, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2011 r.

Skip to content