Przeskocz do treści

DOFINANSOWANIA Z PFRON

SOW

Informujemy, że wnioski o udzielenie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych realizowane w roku 2021 od dnia 1 stycznia 2021 roku można składać:
1. w systemie SOW (sow.pfron.org.pl). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.
2. Osoby niepełnosprawne, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, mogą składać wnioski wraz z załącznikami w formie papierowej w siedzibie PCPR korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku lub drogą korespondencyjną.
Właściwy druk wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego oraz o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dostępny jest w zakładce Druki do pobrania.

Ponadto prosimy o uzupełnienie we wniosku informacji dotyczącej nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu z Państwem.TURNUSY REHABILITACYJNE

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawieszona do odwołania zostaje możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

Zadaniem PCPR jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, jak również udzielanie informacji w zakresie przepisów prawnych, rehabilitacji, zatrudnienia, szkoleń, przysługujących ulg i uprawnień oraz możliwości dofinansowań ze środków PFRON. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na:

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRONMODUŁ III

 • Aktualny wzór wniosku:

Wniosek o dofinansowanie ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III

Prośba o przywrócenie terminu Moduł III

Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Modułu III mogły być składane do 16 listopada, ale Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków. Więcej informacji dostępnych pod tym linkiem: ZMIANY W MODULE III

 • Warunki udzielenia dofinansowania

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia  16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Zarząd PFRON uchwałą z dnia 30 października 2020 r. zmienił maksymalny okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, który został wydłużony do 5 miesięcy.  Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 • Adresaci programu:

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 • Sposób składania wniosków

Zachęcamy do składania wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W takim wypadku wystarczy założyć konto w systemie. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku przez SOW można składać wnioski w formie papierowej, wrzucając wypełniony formularz do skrzynki podawczej zlokalizowanej przez głównym wejściem do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie lub przesyłając na adres PCPR (ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo).

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Skip to content