Przeskocz do treści

OGŁOSZENIE O PRACY DLA PEDAGOGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje pracowników na stanowisko pedagoga, który byłby chętny do współpracy na podstawie umowy o pracę.  Swoje oferty złożyć należy do . Dokumenty należy składać w terminie do 30.08.2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 30.

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie,

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • znajomość przepisów:

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy,

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność, komunikatywność i umiejętność udzielania indywidualnych konsultacji,
 • dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
 • umiejętność interpretowania przepisów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru.
 • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły);
 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kopie świadectw pracy;
 • inne dokumenty.
Skip to content