Przeskocz do treści

OGŁOSZENIE O PRACY DLA PSYCHOLOGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje pracowników na stanowisko: psychologa, który byłby chętny do współpracy na podstawie umowy o pracę.  Swoje oferty złożyć należy do . Dokumenty należy składać w terminie do 30.08.2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 30.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologii,
 • posiada 2 letni w poradnictwie rodzinnym,
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;
 • znajomość przepisów z zakresu:
  1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy,
  2. ustawy o pomocy społecznej,
  3. ustawy o samorządzie powiatowym,
  4. ustawy o ochronie danych osobowych,
  5. kodeksu postępowania administracyjnego,
  6. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
 • bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu;
 • umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, prowadzących rodzinne domy dziecka
 • Sporządzanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • Udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej
 • Udzielanie konsultacji i wsparcia psychologicznego, rodzinom zastępczym oraz dzieciom w nich przebywających
 • Współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie
 • Przeprowadzanie i sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 - 200 Wejherowo z dopiskiem:„Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG w ZESPOLE DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”
w terminie do 30.08.2019 r. do godz.15.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia 02.09.2019r.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Wejherowie. Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem  telefonu:  (58) 672-40-63 wew. 40. Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Skip to content