Przeskocz do treści

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Telefon: 58 672 27 02, 58 672 40 63, wew. 19, 52, 12

PRACOWNICY ZESPOŁU

 • Małgorzata Bernacka – Przewodniczący Zespołu
 • Anna Domnik – Sekretarz
 • Jacek Drewa - Starszy Referent
 • Magdalena Elwardt - Starszy Referent
 • Anna Kosiedowska – Starszy Referent
 • Weronika Białas - Referent
 • Marta Mudlaf - Pracownik socjalny
 • Marzena Ogrodowska – Starszy Referent
 • Marek Szlejf – Doradca zawodowy
O Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie (w skrócie PZON) utworzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 573) i działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa jako pierwsza instancja. Zespół powołuje Starosta po uzyskaniu zgodą Wojewody w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Szczegółowe zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniu do ulg i uprawnień, a także trybu postępowania przy orzekaniu, składu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołów orzekających i sposobu działania tych zespołów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku (Dz. U. 2021r., poz. 857).

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Druki wniosków o wydanie:
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • legitymacji,
 • karty parkingowej

Wzory wniosków są dostępne na podstronie – druki do pobrania.

Procedury

Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia musi być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku do Zespołu przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się zainteresowany oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Składane do PZON wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, po określeniu specjalności przewodniczącego składu orzekającego do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka.

O terminie posiedzenia składu orzekającego w celu przeprowadzenia badania stanu zdrowia, osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dziecka powiadamiany jest na piśmie.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Bardzo prosimy o dostarczanie kserokopii dokumentacji medycznej (oryginały do wglądu, bądź kopie potwierdzone już za zgodność z oryginałem przez ośrodki zdrowia, poradnie specjalistyczne itp.) Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia skutkować będzie odmową przyjęcia wniosku w sprawie wydania orzeczenia.

Informujemy także, że nie świadczymy usług ksero!

Stopnie niepełnosprawności

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573)  wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki  i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Ustawa definiuje niezdolność do samodzielnej egzystencji jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb  życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się, komunikację i komunikowanie się.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu,  powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,  w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej i inne placówki, np. turnusy rehabilitacyjne, zasiłki z pomocy społecznej),
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania uprawnień do uzyskania karty parkingowej,
 • prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju,
 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów np. ulgi telekomunikacyjne i inne
Skip to content