Przeskocz do treści

ULGI TELEKOMUNIKACYJNE

Operatorzy udzielają osobom niepełnosprawnym następujących rabatów w opłatach za usługi telekomunikacyjne:

 • rabat 50% w opłacie za przyłączenie telefonu stacjonarnego oraz 50% w opłacie
  abonamentowej za telefon stacjonarny (Orange Polska),
 • rabat 50% w opłacie aktywacyjnej oraz w opłacie abonamentowej taryf głosowych (Plus – z wyjątkiem niektórych ofert),
 • pakiet nielimitowanych SMS-ów i MMS-ów oraz dostęp do pakietowej transmisji danych dla osób głuchoniemych (T-Mobile).

Rabatów udziela się na podstawie orzeczeń powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Inni operatorzy również mogą podjąć decyzję o zapewnieniu ulg osobom niepełnosprawnym. Informacji najlepiej szukać na ich stronach internetowych lub dzwonić na infolinie poszczególnych firm.

Do rabatów mają prawo tylko niektóre grupy osób niepełnosprawnych:

 • w przypadku choroby narządu wzroku – z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O,
 • w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L.

W przypadku zastosowania przez zespół orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:

 • z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O – choroby narządu wzroku,
 • z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.

Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie jednego z dokumentów:

 • legitymacji Polskiego Związku Głuchych,
 • orzeczenia o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu, wydanego przez właściwy organ orzekający,
 • zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej.

Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, na podstawie jednego z dokumentów:

 • legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • orzeczenia stwierdzającego zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku lub orzeczenia stwierdzającego wymagane uszkodzenie (ostrość wzroku nie przekracza 15%) wydanych przez właściwy organ orzekający,
 • zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej.

Rabaty udzielane są osobom niepełnosprawnym, które:

 • ukończyły 16. rok życia,
 • nabyły prawa do ulg na podstawie przepisów rozporządzenia ministra łączności z 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, jeżeli stopień niepełnosprawności orzeczony został na stałe; w przypadku okresowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udziela się rabatów na czas określony w orzeczeniu,
 • są uprawnione do uzyskania rabatu albo jej prawny opiekun w razie stałego lub czasowego zamieszkiwania razem z osobą niepełnosprawną. Pod pojęciem stałego lub czasowego zamieszkiwania rozumie się stałe lub czasowe zameldowanie w tym samym lokalu mieszkalnym lub budynku.
Skip to content