Przeskocz do treści

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Wejherowie dotyczącego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A i B dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo, z terenu powiatu wejherowskiego, w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. i zaprasza podmioty wymienione w 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do składania ofert.

Zlecenie zadania nastąpi w formie powierzenia, wraz z przyznaniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2013 r. do godziny 10.00, w pokoju nr 2 tj. w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A.

Więcej informacji na stronie www.bip.powiat.wejherowo.pl

Skip to content