Przeskocz do treści

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCE SZKOLEŃ

Zarządzenie Nr 20 /2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania zespołu ds. kwalifikowania, wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów do szkolenia oraz procedury szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. 

 Na podstawie § 8 ust.1 pkt 1 ust. 18 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, uchwalonego Uchwałą Nr VI/93/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w związku z art. 42-46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2020 poz. 821), zarządzam co następuje:

§

  1. Powołuję Zespół ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny  zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka, w  składzie: 

1) Z-ca dyrektora PCPR w Wejherowie, 

2) psycholog PCPR w Wejherowie, 

3) pedagog PCPR w Wejherowie, 

4) pracownik socjalny PCPR w Wejherowie.

§

Wprowadzam do stosowania procedury kwalifikowania kandydatów do szkolenia przez zespół ds. kwalifikowania , które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§3 

Wprowadzam do stosowania procedury szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§

Zobowiązuję kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i koordynatora sekcji specjalistów w PCPR do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami. 

§

Tracą moc Zarządzania Dyrektora PCPR:  

  1. nr 31/2018 o zmianie zarządzenia Nr 20/2014 z dnia 15.10.2014 w sprawie procedury  szkolenia i kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka  lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dnia 30.07.2018r., 
  2. nr 37/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia szkolenia kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka w PCPR w Wejherowie z dnia 23.08.2018 r.  

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Skip to content