Przeskocz do treści

FORMY WSPARCIA DLA DZIECI I RODZIN

Oferujemy wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w formie:
 1. Diagnozy psychofizycznej dziecka.
 • Diagnozę psychofizyczną dziecka sporządza się każdemu dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej (powyżej 1 roku życia). Na prośbę rodziny, koordynatora lub specjalisty może ona zostać wykonana powtórnie. Zalecenia z diagnozy wykorzystywane są w dalszej pracy z dzieckiem. Diagnozę wykonuje się na podstawie rozmowy i/lub obserwacji dziecka, wywiadu z rodzicem zastępczym oraz testów diagnostycznych
 1. Konsultacji  psychologicznej indywidualne i rodzinne.
 • Jednorazowe lub wielokrotne spotkanie z psychologiem mające na celu omówienie zgłaszanego problemu. Konsultacja może być początkiem dłuższego wsparcia psychologicznego.
 1. Konsultacji pedagogicznej
 • Jednorazowe lub wielokrotne spotkanie z pedagogiem mające na celu określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka, wspieranie jego mocnych stron, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku wychowawczym.
 1. Doradztwa zawodowego.
 • Zajęcia mające na celu rozpoznanie potencjału dziecku i ukierunkowanie go w dalszej drodze edukacyjnej lub zawodowej. Mogą przyjąć formę zajęć indywidulanych lub grupowych.
 1. Psychoterapii indywidulnej, par lub rodzinnej.
 • Terapia jest dłuższą formą wsparcia psychologicznego, w czasie której psychoterapeuta pomaga w realizacji celów dziecka lub rodziny.
Oferujemy wsparcie dla rodziców zastępczych i osób prowadzących RDD w formie:
 1. Wykonywanie opinii o motywacji i predyspozycji.
 • Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zobowiązani są do wykonania opinii o motywacji i predyspozycji. Opinia wystawiana jest przez psychologa na podstawie wywiadu oraz testów diagnostycznych.
 1. Konsultacji psychologicznych indywidualne i rodzinne.
 • Jednorazowe lub wielokrotne spotkanie z psychologiem mające na celu omówienie zgłaszanego problemu. Konsultacja może być początkiem dłuższego wsparcia psychologicznego. Możliwa jest również konsultacja dzieci biologicznych rodziców zastępczych lub rodziny biologicznej dziecka.
 1. Wsparcie/ konsultacja pedagogiczna
 • jednorazowe lub wielokrotne spotkanie z pedagogiem mające na celu omówienie problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka, metod wychowawczych, pracy z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu, efektywnej komunikacji, interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 1. Psychoterapii indywidualnej/rodzinnej/małżeńskiej
 • terapia jest dłuższą formą wsparcia psychologicznego, w czasie której terapeuta pomaga w realizacji celów zgłaszanych przez klienta/parę lub rodzinę.
 1. Superwizji.
 • Superwizja to regularne spotkania specjalisty z rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Spotkania dają możliwość omówienia swojej codziennej pracy z dziećmi, analizy stosowanych metod i poszukania możliwych rozwiązań.
 1. Szkoleń i warsztatów
 • Szkolenia i warsztaty dla rodziców zastępczych organizowane są w PCRP regularnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziny zastępcze.
 1. Szkoleń dla kandydatów na prowadzących rodzinę zastępczą niezawodową oraz rodziny zawodowe ( w tym rodzinne domy dziecka, rodziny specjalistyczne i pogotowia rodzinne)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej, obowiązek odbycia szkolenia oraz praktyk. Program szkolenia jest zgody z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
 1. Szkoleń dla rodzin zastępczych spokrewnionych.
 • Rodziny zastępcze spokrewnione odbywają całodzienne szkolenie z psychologiem, pedagogiem oraz prawnikiem PCPR, mające na celu przygotowanie ich do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Szczególnych informacji o formach i  terminach wsparcia udzielają koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej  tel. 58 672 40 63 wew. 16, 47 48 oraz Sekcja Specjalistów tel. 58 672 40 63 wew.23
Skip to content