Przeskocz do treści

Podsumowanie prac zespołu ds. opracowania „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020”

W dniu 24.09.2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu prac zespołu ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, powołanego Uchwałą Nr IV/309/13 z dnia 11 kwietnia 2013 zarządu powiatu wejherowskiego.
Na spotkaniu omówiono wyniki diagnozy społecznej przeprowadzonej w celu określenia kierunków działań powiatu na rzecz lokalnej społeczności. Odniesiono się do zagadnień wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przemocy w rodzinie, problemów osób niepełnosprawnych i seniorów, osób bezrobotnych, bezdomnych, mieszkalnictwa oraz specjalistycznego poradnictwa.

Określone dane statystyczne posłużyły do wytyczenia kierunków działań na kolejne lata. Dokument zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych w terminie określonym przez zarząd powiatu oraz uzgodniony z samorządami gminnymi, w myśl ustawy o pomocy społecznej. Ostateczny kształt dokumentu zostanie przyjęty przez radę powiatu, a jego koordynatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.