Przeskocz do treści

AKTYWNY SAMORZĄD

Osoby do kontaktuDane kontaktoweObsługiwane zadania
Dagmara Szulcdagmara.szulc@pcprwejherowo.pl,
nr tel. 58 672 40 63 wew. 26
Moduł I – Obszar B
Mateusz Rudźkomateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl
nr tel. 607 101 093, 58 672 40 63 wew. 44
Moduł II
Kamila Żuchlińskakamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl
nr tel. 58 672 40 63 wew. 44
Moduł I – Obszar A, C i D

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

MODUŁ I od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2022 r.
MODUŁ II - od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022);
- od dnia 1 września do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).Program "Aktywny samorząd" jest realizowany ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1) Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

2) Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

1)  w 2022 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 2. są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 3. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 4. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2022 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 5. w 2021 lub w 2022 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 6. uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10.

pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej), określa realizator programu;

2)  w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy – przy czym preferencja obowiązuje tylko wówczas, gdy wnioskodawca umieści we wniosku informację o wysokości tego dochodu .

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu pełnego wykorzystania możliwości systemu SOW (w tym do podpisania umowy) niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Moduł I
Załączniki wymagane do wniosków z poszczególnych obszarów:
Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną załącznik pn. "oświadczenia" należy wydrukować, podpisać i następnie dołączyć w Systemie SOW do wniosku o dofinansowanie. We wnioskach składanych papierowo w/w załącznik jest już dołączony do wzorów poszczególnych wniosków. 

Wzory wniosków oraz załączników do poszczególnych zadań:
Obszar A, Zadanie 1 i 4
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
wniosek A1
wniosek A4
oświadczenia A1 A4
zaświadczenie lekarskie zadanie A1 ruch
zaświadczenie lekarskie zadanie A4 słuch
oświadczenie pełnomocnika
Obszar A, Zadanie 2 i 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
wniosek A2 A3
oświadczenia A2 A3
zaświadczenie do wniosku A2 ruch
zaświadczenie do wniosku A3 słuch
oświadczenie pełnomocnika


Obszar B, Zadanie 1, 3 i 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
wniosek B1 B3 B4
oświadczenia B1 B3 B4
zaświadczenie do wniosku B1 ruch
zaświadczenie do wniosku B1, B3 wzrok
zaświadczenie do wniosku B4 słuch
oświadczenie pełnomocnika
Obszar B, Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
wniosek B2
oświadczenia B2
zaświadczenie do wniosku B2 ruch
zaświadczenie do wniosku B2 słuch
zaświadczenie do wniosku B2 wzrok
oświadczenie pełnomocnika
Obszar B, Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
wniosek B5
oświadczenia B5
zaświadczenie do wniosku B5 ruch
zaświadczenie do wniosku B5 słuch
zaświadczenie do wniosku B5 wzrok
oświadczenie pełnomocnika


Obszar C, Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
wniosek C1
oświadczenia C1
zaświadczenie lekarskie do wniosku C1
oświadczenie pełnomocnika
Obszar C, Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
wniosek C2
oświadczenia C2
oświadczenie pełnomocnika
Obszar C, Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
wniosek C3
oświadczenia C3
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 3
oferta specyfikacji i kosztorysu protezy C3
oświadczenie pełnomocnika
Obszar C, Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
wniosek C4
oświadczenia C4
zaświadczenie lekarskie do wniosku C 4
oferta specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy C4
oświadczenie pełnomocnika
Obszar C, Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
wniosek C5
oświadczenia C5
zaświadczenie lekarskie do wniosku C5
oświadczenie pełnomocnika


Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
wniosek D
oświadczenia D
oświadczenie pełnomocnika


Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
wniosek MII
oświadczenia MII
zaświadczenie z uczelni
zaświadczenie od pracodawcy
oświadczenie pełnomocnika


INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW W MODULE I
W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa dnia 31 sierpnia 2022 r.


INFORMACJE DLA STUDENTÓW


Skip to content