Przeskocz do treści

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

SOW

Informujemy, że wnioski o udzielenie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych realizowane w roku 2022 od dnia 1 stycznia 2022 roku można składać:
1. w systemie SOW (sow.pfron.org.pl). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.
2. Osoby niepełnosprawne, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, mogą składać wnioski wraz z załącznikami w formie papierowej w siedzibie PCPR korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku lub drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-200 Wejherowo, Sobieskiego 279A.

Ponadto prosimy o uzupełnienie we wniosku informacji dotyczącej nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu z Państwem.

Pod tym adresem znajdują się filmiki prezentujące najważniejsze działania, które można wykonywać za pomocą SOW: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.htmlI. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz. 926);

 II. Warunki uzyskania dofinansowania:

 1. Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba:

1) posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

jeżeli

2) likwidacja bariery jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem

3) ma trudności w poruszaniu się;

4) jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo   posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie

 1. Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może ubiegać się osoba która:

1) ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.

 III. Wysokość dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

IV. Informacje dodatkowe

 1. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym, a którą bez zbędnego wysiłku mogą pokonać osoby pełnosprawne.
 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ma służyć pomocy w likwidowaniu istniejących barier w najbliższym otoczeniu wnioskodawcy, nie zaś  wyposażeniu nowych lub będących w trakcie budowy mieszkań oraz domów. Samo pozwolenie na budowę nie może być podstawą do otrzymania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń, takie jak np. malowanie i wykańczanie glazurą pomieszczeń (z wyłączeniem podłogi, jeśli tego wymaga bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej), elektryka, ocieplenie, obudowa pionów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych i itp.
 3. Wnioski w ramach tego zadania przyjmowane są przez cały rok.
 4. Wysokość kwot dofinansowania  do potrzeb osoby niepełnosprawnej określona zostaje  po przyjęciu przez Radę Powiatu Wejherowskiego uchwały w sprawie poddziału środków na zadania powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON,  na każdy rok budżetowy.
Skip to content