Przeskocz do treści

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2018 roku, poz. 511 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz. 926);

II. Warunki uzyskania dofinansowania

1. O dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres  co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji przedsięwzięcia,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł   na sfinansowanie przedsięwzięcia, w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,

2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

III. Wysokość dofinansowania i zasady przyznawania dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% wartości kosztu przedsięwzięcia.
 2. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie obowiązani są udokumentować posiadanie środków własnych na realizację przedsięwzięcia w wysokości min. 40% kosztów zadania.
 3. O wysokości dofinansowania decydować będzie liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej dokonanej przez Zespół powołany przez Dyrektora PCPR.
 4. Uznanie pracy wolontariuszy jako udziału własnego wymaga przedłożenia umowy wolontariackiej wraz z kartą pracy wolontariusza.

IV. Informacje dodatkowe

 1. Druk wniosku dostępny pod tymi linkami:
  Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (wersja edytowalna)
 2. Wnioski można składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację przedsięwzięcia.
Skip to content